كشف بزرگترين ذخاير منگنز آسيا در چين

Jahan e-Sanat - - News -

همچنين عضو هياتمديره كانون شوراهاي اس//المي كار استان تهران ب//ا اعالم اين خبر كه مش//كالت اين كارخانه به قبل از س//ال بازميگردد، گف//ت: حكم خ//روج دس//تگاهها از كارخان//ه را ه//م گرفت//ه بودن//د كه در ص//ورت اج//را كارگ//ران زي//ادي اخراج ميشدند.

محمدرض//ا فرزعليان با اعالم اين خب//ر كه تاكن//ون كارگ//ري در اين ش//ركت اخراج نش//ده اس//ت، اظهار داشت: مشكالت اين شركت به قبل از س//ال بازميگردد بهطوري كه قرار بود دس//تگاههاي اين شركت با حكم قضايي از كارخانه خارج شود.

وي افزود: يكي از طلبكاران شركت حكم//ي از دادگاه گرفته بود كه بابت بدهياش دستگاههاي شركت برداشته شود و اگر اين اتفاق رخ ميداد قطعا كارگران بيكار ميشدند.

اين نماينده كارگري خاطرنش//ان كرد: اين ش//ركت پس از واگذاري به بخشخصوصي طبق قانون با مشكالت متعددي مواجه شد و توليد آن از 500 قلم به 10 قلم كاهش پيدا كرد.

فرزعليان اف//زود: براي جلوگيري از اخ//راج كارگ//ران و بي//كاري افراد ش//اغل در آن با اداره كار شمالغرب هماهنگيهايي انجام شد و در اين باره مانع اجراي حكم خروج دستگاهها از كارخانه داروگر شديم.

چين ذخايري را كشف كرده كه تصور ميشود حاوي 203 ميليون تن سنگ منگنز است.

خبرگزاري دولتي شينهوا به نقل از مقامات محلي گزارش داد ذخاير مذكور بزرگترين ذخاير كشفشده در آسيا هستند.

اين ذخاير در اس//تان گوييژو واقع در جنوب غربي چين توسط اداره زمينشناسي و اكتشاف مواد معدني كشف شدهاند.

ارزش اين ذخاير بيش از 100 ميليارد يوان برآورد شده است. براساس گزارش رويترز، منگنز در توليد فوالد و براي باتريس//ازي مورد استفاده قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.