امضايتفاهمنامهبانكتوسعهصادراتوصندوق ضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچك

Jahan e-Sanat - - News -

طلبكاران حك/م ضبط اموال كارخانه را گرفته بودند

روابطعموميصندوقضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچك-تفاهمنامه تامين ضمانتنامه اعتباري تسهيالت اعطايي بين بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك امضا شد.

موض//وع اين تفاهمنامه، صدور ضمانتنامههاي اعتباري به نفع بانك توس//عه صادرات ايران براي پوشش كسري وثيقه تسهيالت اعطايي به متقاضيان صنايع كوچك است.

براساس يكي از بندهاي اين تفاهمنامه، سقف ضمانتنامه صندوق براي هر متقاضي 30 ميليارد ريال و جهت پوش//ش 70 درصد اصل و س//ود تسهيالت اعطايي بانك است. سقف اين ضمانتنامه در مناطق محروم تا58 درصد است. صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك متعهد شده است درصورت عدم بازپرداخت اصل و سود بدهي از طرف متقاضي تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه صادره، وجه آن را به بانك بپردازد.

براساس اين تفاهمنامه، بانك توسعه صادرات ايران در صورت معرفي متقاضيان از سوي صندوق، اعطاي تسهيالت را صرفا با اخذ ضمانتنامه صندوق به عنوان بخشي از وثايق متقاضي انجام دهد.

اين تفاهمنامه به امضاي علي صالحآبادي، مديرعامل بانك توس//عه صادرات ايران و محمدحس//ين مقيس//ه، مديرعام//ل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.