آينده مثبت توليد خودرو

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي به گفته مديران صنعت خودرو، آمار توليد در سال 95 محقق شده است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني توليد خودرو در سالجاري را يك ميليون و 500 هزار دستگاه در نظر گرفته است.

به گفته منصور معظمي، مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، خودروسازاندرسالگذشتهتوانستندتوليديكميليونو053 هزاردستگاهي خودرو را محقق كنند. در حالي به نظر ميرسد خودروسازان توانستهاند توليد خود را محقق كنند كه توليد خودرو طي سال 95 در مقايسه با سال پيش از آن رشد 43 درصدي داشته است. اين موضوع در حالي است كه توليد خودروسازان در سال 94 بهدليل بحران تقاضا با افت حدود 17 درصدي مواجه شده بود. با وجود اينخودروسازاندرسال59 توانستندازطريقفروشمحصوالتخودبهصورت اعتباري، تقاضاي قابل توجهي از بازار خودرو را از آن خود كنند. موضوعي كه به نظر ميرسد در سالجاري نيز جزو برنامههاي خودروسازان است.

در حالي وزارتخانه پيشبيني توليد در سالجاري را يك ميليون و 500 هزار دستگاه در نظر گرفته است كه بسياري از كارشناسان نسبت به تحقق توليد اين تعداد در س//الجاري اميد بس//ياري دارند. اين موضوع در شرايطي عنوان ميشود كه كارشناسان ظرفيت فني و توليدي صنعت خودرو را براي توليد اين ميزان دستگاه قابل توجه عنوان ميكنند. به اعتقاد كارشناسان توليد خودرو تابع عوامل داخلي صنعت خودرو است. چون توليدكنندگان شرايط مناسبي براي توليد دارند بنابراين نگراني نسبت به توليد پيشبيني شده وجود ندارند زيرا آنها در سال 1390 نيز توليد يك ميليون و 640 هزار دستگاهي را در كارنامه خود دارندبنابراينزيرساختهايفنيالزمبرايتحققتوليد5/1 ميليوندستگاهي وجود دارد و نگراني از اين حيث وجود ندارد.

در اين ميان به نظر ميرس//د امضاي قراردادهاي خودرويي طي س//ال 95 نيز تحرك جدي در بخش تقاضا ايجاد كند. موضوعي كه به گفته كارشناسان قطعا بر تقاضاي موثر در بازار تاثير دارد. به اعتقاد كارشناسان بهرغم آنكه يكي از مهمترين مشكالت خودروسازان در دوران تحريم افزايش ناگهاني و دو برابري قيمت خودرو بود؛ بهطوري كه اين موضوع خارج از توان بسياري از مشتريان بود اما يكي ديگر از مشكالت آنها اثر تحريمها بر توليدات كيفي و به خصوص

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.