شاسيبلند جديد اوپل در راه است

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ركت آلماني اوپل نسل آينده گرينلند ايكس را اواخر سالجاري وارد ب//ازار ميكن//د. اوپل به تازگي يكي از مهمترين محصوالتش يعني ‪Insignia Country Tourer‬ را معرفي كرده اما از سويي ديگر در تيزرهاي اخير اين شركت تصاوير گرينلند ايكس مشاهده شده است. اين تصوير روي صفحه توئيتر شخص مديرعامل اوپل منتشر شده است كه ميتوان آن را در راستاي شهرت روزافزون خودروهاي شاسيبلند دانست. البته نميتوان نكته چنداني را از اين تيزرها متوجه شد لذا بايد منتظر رونماييرسميشركتماند.بااينحالميدانيمكهگرينلندايكسازلحاظ اندازه بزرگتر از كراس لندايكس است و همانند آن روي پلتفرم مشابهي با پژو8003 5008و ساختهشدهاست.مديراوپلرويحسابتوئيترخود محل توليد اين محصول را تاسيسات روسلهايم معرفي كرده است.

به گزارش خبرخودرو، ميدانيم كه اين محصول امسال رونمايي خواهد شد اما بايد براي دريافت اطالعات جزييتر حواسمان به انتشار تصاوير روي اينترنت و همينطور نمايشگاه فصل پاييز فرانكفورت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.