یک دهه انتظار برای نو شدن خانه تئاتر

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل خانه تئاتر از احتمال افتتاح رسمی ساختمان جدید خانه تئاتر در اردیبهشت تئاتر خبر داد. بیش از 10 سال است که دستاندکاران خانه تئاتر با پیگیری جدی ایرج راد )مدیرعامل پیشین خانه تئاتر( به دنبال داشتن خانهای مستقل برای این تشکل صنفی هستند اما با وجود تکمیل ساختوساز در محل جدید، هنوز جابهجایی رس//می صورت نگرفته و خبری از انتقال خانه تئاتر به ساختمان تازه تاسیس نیست. در حال حاضر حدود یک دهه است که خانه تئاتر درساختمانیدراطرافچهاراهولیعصر)عج(واقعشدهودراینسالهامهلتحضور اهالی خانه تئاتر در این ساختمان مرتب تمدید شده است اما به نظر میرسید سال 95 آخرین سال برای استقرار خانه تئاتریها در یکی از طبقات یک پاساژ تولیدی باشدوفروردینسال69 اولینروزهایراهاندازیساختمانجدیددرخیابانسمیه باشد که این طور نشد. اصغر همت در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: ساختمان جدید خانه تئاتر آماده شده و االن بخش مربوط به تجهیز سالن نمایش باقی مانده است که به صندلیهای متحرک و یکسری لوازم فنی برای اجرای نمایش نیاز دارد.او با اشاره به اینکه شهرداری سال69 را هم برای استقرار خانه تئاتر در ساختمان فعلی تمدید کرده است، گفت: البته بخشی از لوازم مورد نیاز خریداری شده و بخشی هم هنوز در دست بررسی برای سفارش خرید است و احتمال دارد در »اردیبهشت تئاتر« شرایط انتقال به ساختمان جدید فراهم شود.

همچنین ایرج راد که هنوز مسوول مستقیم پیگیری مسایل مربوط به خانه تئاتر است، خاطرنشان کرد: قطعا دیگر امسال جابهجایی به ساختمان جدید انجام میشود ولی مشخص نیست به همین زودی باشد یا خیر! چون در تالش هستیم عالوه بر صندلیهای متحرکی که باید برای سالن نمایش تهیه کنیم دیگر وسایل و تجیهزات فنی را هم به بهترین نحو آماده و نصب کنیم.

این هنرمند در همان روزهای ابتدایی حضور سیدرضا صالحی امیری در مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از اعطای یک میلیارد تومان اعتبار توسط وزیر به ساختمان جدید خانه تئاتر خبر داد.

راد در زمستان سال گذشته با اشاره به اینکه ساختمان جدید تقریبا تمامشده و فقط سالن نمایش باقی مانده است که یکسری امکانات نوری، صوتی و صندلی احتیاجدارد،گفتهبود:سالننمایشیکبلکباکسحدود002 متریباظرفیت 180 تا 200 تماشاگر است و برآورد ما برای تجهیزاتی که احتیاج داریم حدود یکمیلیاردو005 میلیونتومانبودکهامیدواریمباهمینمبلغ )یکمیلیارد تومان(بهنتیجهبرسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.