جزییات ساخت فیلم ایتالیایی در ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-فیلم»درستشبیهپسرمن«درامیازکنستانزاکاتراجلیوتوسط »اس//نت فیلم« و »ری« در ایران س//اخته میشود. درامی به کارگردانی کنستانزا کاتاراجلیو با عنوان »درست شبیه پسر من« اولین فیلم ایتالیایی است که پس از 50 سال در ایران تولید میشود.

بخشهایی از این فیلم که با همکاری ایتالیا، بلژیک وکرواسی ساخته میشود تاکنون در ایتالیا فیلمبرداری شده و داستان آن درباره یک پسر نوجوان افغانس//تانی اس//ت که از جنگ داخلی طالبان در کشورش فرار میکند. فرزاد پاک از »تنگرین فیلمز« تهیهکننده ایرانی است که به این پروژه ملحق ش//ده است. این فیلم به زبان ایتالیایی، فارسی و انگلیسی س//اخته میش//ود و 30 درصد آن در منطقه ورامین، سنگان و برقان از 15 آوریل فیلمبرداری خواهد شد. آندرآ پاریس از کمپانی تهیهکنندگی »اسنت فیلم« که ساخت این فیلم را هم برعهده دارد، در این باره گفت: این اولین فیلم داستانی بلند ایتالیایی است که با همکاری ایران پس از دهه 1960 شکل میگیرد. وی افزود: کنار آمدن با بوروکراسی آسان نبود. صنعت سینمای ایران به خوبی توسعه یافته است اما روی تهیهکنندگان خارجی باز نیست. شش ماه طول کشید تا توانستیم همه مجوزهای قانونی را دریافت کنیم. »درست شبیه پسر من« که الهام گرفته از رویدادهای واقعی اس//ت داستان اسماعیل را روایت میکند که از قوم اقلیت هزاره افغانستان است و در کودکی از مناطق جنگی گریخته است. او حاال بزرگ شده و در ایتالیا زندگی میکند اما وقتی میفهمد ممکن است مادرش هنوز زنده باشد، همه چیز برایش تغییر میکند. این فیلم با حمایت وزارت فرهنگ ایتالیا ساخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.