گروه»نغمههایسکوت«درنیاورانکنسرتمیدهد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- تازهترین کنس//رت گروه »نغمههای سکوت« به سرپرستی و آهنگسازینگاردستمالچیوخوانندگیدانیالمعمارنژاد13 فروردینماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار میشود.

این کنسرت در دستگاه همایون و آواز اصفهان اجرا میشود و قرار است قطعاتی چون پیش درآمد، آواز درآمد »جامهدران حصار«، »سوز و گداز«، »لیلی و مجنون«، تکنوازی سنتور با عنوان »قطعه ناتمام«، تصانیف »دل تنگ«، »نگارینم«، »برف و گنجشک« و »تویی دریا منم ماهی« و قطعه گروهی »پروانه« در این کنسرت اجرا شود. اشعار این کنسرت از شعرایی چون موالنا، شفیعی کدکنی و فریدون مشیری انتخاب شده است. امیر ادراکی نوازنده کمانچه، آرمین امیری نوازنده تار، رامبد حسینی نوازنده عود، رامتین ربن شه نوازنده تمبک و نگار دستمالچی نوازنده سنتور عوامل اجرایی این کنسرت را تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.