موافقتوزارتارشادباساخت5 فیلمنامهجدید

Jahan e-Sanat - - News -

شورای صدور پروانه ساخت با پنج فیلمنامه در جلسه 18 اسفند 95 موافقت کرد. فیلمنامههای »نبات« به تهیهکنندگی هوشنگ نوراللهی، کارگردانی و نویسندگی پگاه ارضی با موضوع اجتماعی، »دعای مادر« به تهیهکنندگی،کارگردانیونویسندگیرحیمرحیمیپورباموضوعاجتماعی و »یلدا« به تهیهکنندگی ایرج تقیپور، کارگردانی و نویسندگی مسعود بخشی با موضوع اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. همچنین در این جلسه با ساخت »برخورد کوتاه« به تهیهکنندگی ساسان سالور، کارگردانی و نویسندگی اصغر نعیمی با موضوع اجتماعی و »جنس سوم« به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسن یکتاپناه با موضوع اجتماعی موافقت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.