چالش بزرگ براي سرورهاي گوگل برطرف شد؛ کنترلشبکههايعصبي با»چيپتيپييو«

Jahan e-Sanat - - News - تازه ها

بدون شک گوگل بزرگترين شبکه کامپيوت//ري دني//ا را در اختي//ار دارد، ش//بکهاي که ش//امل مراکز دادههايي به وس//عت يک انبار بزرگ هس//تند و در 15 نقط//ه در چه//ار قاره مختلف ق//رار گرفتهاند اما حدود ش//ش س//ال پيش زماني که گوگل ش//يوه جديدي از تشخيص صدا جهت بهکارگيري در سيس//تم عامل اندرويد را اختراع کرد، مهندسين اين شرکت نگران اين بودند که شبکه فعلي گوگل وسعت و فضاي الزم براي نگهداري اين حجم از دادهها رانداشتهباشد.طبقتخمينمهندسين، اگر هر يک از دس//تگاههاي اندرويدي فعلي از سيستم جديد تشخيص صدا تنها به مدت سه دقيقه در روز استفاده ميکردند،شرکتگوگلبايدتعدادمراکز داده خود را دو برابر ميکرد.

در آن زمان، گوگل در مراحل ابتدايي بهکارگيري سيستم تش//خيص صدا از طريق شبکههاي عصبي و سيستمهاي پيچيده رياضي قرار داشت. در سالهاي اخير اين بخش از يادگيري ماش//يني با رشد سريعي همراه شده و عالوه بر صدا، سيستمهاي تش//خيص چهره، ترجمه ماشيني و جستوجوي اينترنتي نيز به دنياي ش//بکه و کامپيوتر هوشمند وارد شدهاند.پسازاستفادهازاينمتد،خطاهاي گوگل با 25 درصد کاهش همراه بود اما بهکارگيرياينسيستمبهقدرتوفضاي بسياربيشترينيازداشت.

گوگل بهجاي دو برابر کردن مراکز داده، چيپهاي//ي با »ن//ام تي پي يو« ‪(Tenso Processing Unit)‬ اختراع و توليد کرد که بهطور تخصصي جهت راهاندازي و کنترل ش//بکههاي عصبي س//اخته شده بودند. يکي از مهندسين فعال در بخش توليد اين چيپ در اينباره گفت: يافتن يک راه//کار جديد که از نظر مصرف انرژي بهصرفهتر باشد کامال منطقي به نظر ميرس//يد. در حقيقت قدرت پردازش اين چيپ بين 30 تا 80 برابر پردازشگرهاي معمولي است.

نيازي به ساخت 15 مرکز داده جديدنيست

گوگل اين پردازش//گر را ابتدا در ماه مي رونمايي کرد ام//ا اطالعات خيلي محدودي درباره آن را به مخاطبان ارائه داد. حال تيم مهندس//ين توليدکننده اين پردازشگر گزارش کاملي درباره اين پروژه منتش//ر کردهاند و نحوه عملکرد چيپ و مش//کالتي که اين چيپ قادر است حل کند را در اين گزارش بهطور کامل توضيح دادهاند. گوگل از اين چيپ تنها براي پردازش در بخش شبکههاي عصبي استفاده ميکند و زماني که کاربر دس//تور صوتي را به گوشي اندرويدي خود ميفرستد، اين چيپها نيز فعال ميش//وند. با ساخت اين چيپ، گوگل ديگر نيازي به س//اخت 15 مرکز داده جديد ندارد و اين مساله موجب ذخيره زمان و هزينه زيادي براي گوگل ش//ده اس//ت. همچني//ن س//اخت اين چيپ موجب تحول در دنياي پردازشگرهاي کامپيوتري شده است.

به گزارش آيت//ي، ايران همانطور که گوگل، فيسبوک، مايکروس//افت و ديگر ش//رکتهاي بزرگ سرويسهاي بيشتري با استفاده از شبکههاي عصبي ميسازند،نيازبهيکپردازشگرتخصصي براي آموزش و راهاندازي مدلهاي هوش مصنوعي نيز افزايش پيدا ميکند. اکثر شرکتها مدلهاي خود را با استفاده از پردازشگرهاي گرافيکي انجام ميدهند. اين پردازشگرها در اصل براي استفاده در بازيهاي کامپيوتري و ديگر برنامههاي بصري ساخته شدهاند اما براي استفاده در قلب شبکههاي عصبي هم مناسب ب//ه نظر ميرس//ند و ب//ه همين دليل ش//رکتها از اين پردازشگرها استفاده ميکنن//د. البته بعض//ي از کمپانيها مانند مايکروس//افت و ش//رکت چيني (Baidu)وديب از چيپهاي جايگزين استفادهميکنند،همانندچيپتيپييو شرکت گوگل. توليدپردازشگرهاياختصاصي اماتفاوتاينجاستکهگوگلاينچيپ راانحصاراجهتکاهشهزينههاوافزايش بهرهوريسيستموسيعشبکههايعصبي خود اختراع و توليد کرد. شرکت گوگل اکثر س//ختافزارهاي مورد اس//تفاده در مراکز دادههاي خود را توليد ميکند که شامل سرورها و قطعات شبکه ميشود. حال گوگل توليد قطع//ات تجهيزات را يک مرحله جلوتر برده و موفق به توليد پردازشگرهاي اختصاصي شده است و روز بهروزازخريدقطعاتوسختافزارازديگر شرکتهابينيازترميشود.

اين چي//پ همچنين موجب ايجاد تحول در بازار پردازش//گرها شده است. گوگل، فيس//بوک و مايکروس//افت در گذشتهازبزرگترينخريدارانپردازشگر به حس//اب ميآمدند اما اختراع چيپ جدي//د گ//وگل، اين ش//رکت را از رده اين خري//داران خارج کرده اس//ت، به همي//ن دليل ش//رکت اينت//ل که به عنوان بزرگترين شرکت توليدکننده پردازشگرها شناخته شده است به دنبال توليد چيپهاي جديد خواهد رفت تا از اين طريق بتواند دوباره نبض بازار را در اختيار گيرد. متمرکزاماگسترده ippuoJ،مديرتيممهندسينشرکت گوگلدراواخرس//ال3102 وبهمنظور س//اخت چيپي که امروز با نام تيپييو شناخته شده است به شرکت گوگل آمد. اودرگذشتهدرشرکتهاييازجمله HP و DEC به عنوان محقق س//ختافزاري فعاليت ميکرد. او ميگويد که ش//رکت گوگل قصد داش//ت نوعي چي//پ با نام FPGA که امروزه شرکت مايکروسافت از آن اس//تفاده ميکند را در شبکههاي عصبيمراکزدادهخودبهکارگيرد.استفاده ازآنچيپهاخيليزمانميبردوشرکت ميتوانس//ت از اين چيپها جهت انجام وظايفموردنظروبابرنامهريزيمجددآنها ستفاده کند اما نتاج آزمايش نشان ميداد که اين چيپها قادر به اجراي وظايف با سرعتوقدرتموردنظرگوگلنبودند.او در ادامه گفت: چيپهايي که برنامهريزي مجدد ميشوند هزينههاي بااليي دارند و نتايجآزمايشنشانميدادکهاينچيپها ازنظرعملکردهيچتفاوتيباپردازشگرهاي گرافيکيندارند.

در پايان شرکت تصميم به ساخت چيپهاي تخصصي گرفت، چيپي که از ابت//دا براي انجام يک هدف و وظيفه تخصصي طراحي ش//ده باش//د. طبق اظهارات ،Jouppi از آنجايي که گوگل اين چيپ را براي استفاده در شبکههاي عصبي ساخته است، قدرت پردازش اين چيپ بين 15 ت//ا 30 برابر چيپهايي اس//ت که براي مصارف مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند.

ناگفتهنماندکهاينچيپبراياجراي تماميوظايفمرتبطباشبکههايعصبي قابل استفاده است. از جمله اين وظايف ميتوان به ش//بکههاي عصبي پيچيده مورد استفاده در سيستم تشخيص چهره و تشخيص دستورات صوتي اشاره کرد. استفاده از اين چيپ براي استفاده در يک مدلمحدودنخواهدبود.

گوگل از چيپ تيپييو به مدت دو سال استفاده کرده است و از آن جهت تش//خيص چهره، ترجمه ماش//يني و حت//ي در بازي AlphaGo اس//تفاده ميکند. در کل اس//تفاده از اين چيپ از آنجايي که باعث جلوگيري از ساخت ديتاسنترهاي بيشتر شده، راضيکننده به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.