درمان بدخوابي نوزادان در گهواره شبيه حرکتماشين

Jahan e-Sanat - - News -

از اين به بعد براي نصب ويندوز 10 نيازي به لمس صفحهکليد يا استفاده از موشواره رايانه نداريد و ميتوانيد با صدور فرامين صوتي اين کار را انجام دهيد.

با عرضه تازهترين نسخه به روزشده از ويندوز 10 که البته هنوز در مرحله آزمايشي است، کاربران ميتوانند از دستيار صوتي کورتانا براي پيشبرد مراحل مختلف نصب ويندوز کمک بگيرند. به عنوان مثال ميتوانيد به ويندوز بگوييد به شبکه وايفاي متصل شود.

همچنين ميتوانيد از ويندوز بخواهيد خودش صفحهکلي//د و زبانهاي ورودي را تنظيم کند و همچنين ميتوانيد بدون تايپ کردن و تنها با اداي کلمات وارد حساب مايکروس//افت خود ش//ويد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، البته قرار است در آينده قابليتهاي صدور فرمان صوتي در ويندوز بيشتر و بيشتر شود. همچنين فرامين صوتي کهفعالبرايمحيطويندوز01 تعريفشده،محدوداستواگرشماقصدداريدپيکربندي پيچيدهاي را در محيط اين سيستم عامل اعمال کنيد مجبور خواهيد شد از صفحهکليد و دستهايتان براي تايپ استفاده کنيد. با توجه به اينکه سيستم عامل ويندوز هنوز هم کاربرد گستردهاي دارد، اين تحول گامي مثبت براي تسهيل پيشبرد فرآيندهاي کاري از طريق رايانهها محسوب ميشود.

فارس- شرکت خودروسازي فورد براي حل مشکل بدخوابي نوزادان، گهوارهاي موسوم به ‪Max Motor Dreams‬ عرضه کرده که کودک را فريب ميدهد تا وي تصور کند در حال ماشينسواري است.

به گزارش مشبل، بسياري از نوزادان در زمان حضور در خودروها و به علت حرکت ماليم آنها کمکم به خواب ميروند اما نميتوان توقع داشت که والدين هر ش//ب براي به خواب بردن نوزادانش//ان دهها کيلومتر با اتومبيل طي کنند. مهندسان شرکت فورد ميگويند وقتي نوزاد در چنين گهوارهاي قرار ميگيرد، به علت حرکات آن خود را در درون خودرو حس ميکند. گهواره يادشده با استفاده از اصوات، نورها و حرکات مختلف قادر به تقليد کامل شرايط درون خودرو است. همراه با اين گهواره يک برنامه تلفن همراه هم عرضه ميشود که از آن ميتوان براي ضبط و پخش صدا و تصاوير و ... که کودک به آنها عالقه دارد، استفاده کرد. محصول يادشده فعال مراحل آزمايشي را پشت سر ميگذارد و زمان عرضه و قيمت نهايي آن هنوز اعالم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.