شايعات تازه در مورد امکانات تبلت سرفيس 5

Jahan e-Sanat - - News -

آمازون بر دنياي خريد آنالين و پردازش ابري س//لطه دارد و حاال تصميم دارد در حوزه تبليغات ديجيتال نيز از رقباي ديگر پيشي بگيرد و در ماههاي اخير نيز قابليتهاي تبليغاتي خود را گسترش داده است. به گفته مورگان استنلي، يکي از سرشناسترين تحليلگران و مشاوران اقتصادي، شرکت آمازون تا سال آينده بيش از پنج ميليارد دالر درآمد از طريق تبليغات کسب خواهد کرد. اين رقم بيش از دو برابر درآمد پيشبيني شده اسنپ چت براي سال بعد و همچنين بيش از نيمي از ارزش بازار کنوني توئيتر است. طبق تحقيقات منتشرشده، اين رقم پيشبيني شده از درآمد تبليغاتي آمازون تا سال 2020 به هفت ميليارد دالر خواهد رسيد. اما در اين شرايط و حتي با اين ارقام اعالم شده، سهم آمازون از کل بازار تبليغات ديجيتال- که فعال تحت سيطره فيسبوک و گوگل است- فقط چهار درصد خواهد بود. به گفته يکي ديگر از تحليلگران شرکت ‪،BMO Capitals‬ درآمد آمازون از تبليغات تا س//ال آينده 3/5 ميليارد دالر خواهد بود و گوگل و فيسبوک قطعا با يک رقيب قدرتمند و در حال توسعه روبهرو هستند. به گزارش آيتي ايران تحليلگران معتقدند، يکي از داليل پيشرفت آمازون اين است که بعد از سالها فعاليت در زمينه خدماترساني و تجارت آنالين، با سليقه مشتريان کامال آشناست و آرشيو اطالعاتي زيادي نيز در مورد آنها دارد و به همين دليل است که در دنياي تجارت آنالين حرف اول را ميزند و به جايگاهي رسيده است که فيسبوک و گوگل هنوز نتوانستهاند برسند. دنيل سلمون از تحليلگران BMO معتقد است: »همانطور که گوگل ميداند که مردم به دنبال چه چيزي ميگردند و فيسبوک نيز به خوبي از عاليق اجتماعي کاربران آگاهي دارد، آمازون نيز در زمينه ساليق خريد کاربران تبهر دارد و به خوبي ميداند که آنها به دنبال چه چيزي هستند.«

فارس- مايکروس//افت بعد از عرضه چهار مدل از تبلتهاي نس//بتا موفق سرفيس قصد دارد مدل تازه اين محصول موسوم به سرفيس 5 را در دسترس عالقهمندان قرار دهد. به گزارش مشبل، طبق اطالعاتي که در مورد اين تبلت تازه منتشر شده، سرفيس 5 نسبت به مدل قبلي اين تبلت چندان متفاوت نيست.

لذابعيدنيستمايکروسافتبهجايعنوانسرفيس5 ازعنوانسرفيس 4/5 براي تبلت ياد شده استفاده کند.

در اين تبلت از نسل هفتم پردازندههاي ‪Kaby Lake‬ شرکت اينتل استفاده شده ولي کانکتورهاي آن کماکان از نوع ‪Surface Connect‬ خواهد بود. اس//تفاده از پرت ،USB-C قلم هوشمند ‪،Surface Pen‬ سازگاري با نسل جديد سختافزار واقعيت افزوده هولولنز مايکروسافت و امکان انجام طراحيهاي سه بعدي با استفاده از فناوري واقعيت مجازي از جمله ديگر ويژگيهاي سرفيس 5 خواهد بود. گفتني است در مورد قيمت و ويژگيهاي سختافزاري سرفيس پرو 5 هنوز اطالعات چنداني در دست نيست اما بعيد به نظر ميرسد اين تبلت فاقد نمايشگر K4و RAM محدود باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.