دولت موافق رفع فيلتر توئيتر است

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته وزير ارتباطات و اطالعات، دولت موافق رفع فيلتر توئيتر است. محمود واعظي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به عضويت بسياري از مسووالن کشور در شبکههاي مجازي به خصوص توئيتر آيا بنا نداريد اين شبکهها را از فيلتر خارج کنيد؟ گفت: در مورد اين ش//بکهها که ش//بکههاي اطالعرساني محسوب ميشوند ما در دولت با رفع فيلتر آنها موافق هستيم. در اين دولت هم اين شبکهها مسدود نشدهاند.

به گزارش ايلنا، وي با بيان اينکه فيلتر اين شبکهها در دولت قبل صورت گرفته است، گفت: در همين راستا بازگشايي اين شبکهها در اختيار دولت يازدهم نيست بلکه برعهده کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است که بايد اين مساله را در دستور جلسه خود قرار دهد و در آنجا اين بحث صورت گيرد.

وزير ارتباطات گفت: ما در اين مورد رايزنيهايي کردهايم اما هنوز دبيرخانه اين کارگروه اين مساله را در دستور کار خود قرار نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.