راستيآزمايي رونق

روايتهاي رسمي از افزايش تمايل سازندگان به توليد مسكن خبر ميدهد؛

Jahan e-Sanat - - News -

محم/د غزال/ی- رون//د توليد مسكن مانند ساير زيرمجموعههاي اين بخش تحت تاثير ركود سالهاي گذش//ته با افت مواجه شده بود. از طرف ديگر اشباع كالنشهرها و تغيير رويكرد س//ازندگان، شاخصهاي مربوط به ساختوساز را دگرگون كرده است. زماني كه دولت متوجه شد تمركز سرمايهها در پروژههايي مانند مس//كن مهر بدون خدمات زيرساختي ضرر انبوهي براي اقتصاد كش//ور به دنب//ال دارد، طرحهاي تشويقي براي ترغيب سرمايهگذاران ب//ه تولي//د مس//كن در بافتهاي ش//هري داراي امكانات زيرساختي را كلي//د زد. با اج//راي كامل اين سياستها سرمايهگذاري در بخش ساختوس//از ب//ه دو دليل »تغيير پارامترهاي بازار« و »تشويق دولت« در حال حركت به سمت »بافتهاي فرس//وده«، »خانه اوليها« و »رفع بدمسكني« است. بر همين اساس ساخت و توليد مسكن ديگر نه در بيابانهاي حاشيه كالنشهرها بلكه در درون بافتهاي شهري متمركز خواهد ش//د. در شرايطي كه رشد نسبي قيمت در سال گذشته بازار مسكن را وارد فاز پيش رونق كرده سازندگان مسكن نيز دست به كار شدهاند و براي پاسخ به رشد تقاضا در سالهاي پيشرو موج جديدي از توليد مسكن را ايجاد كردهاند.

يك//ي از مهمتري//ن انگيزههاي توليدكنندگان مسكن براي ورود به بازار افزايش استقبال متقاضيان از تسهيالت صندوق پسانداز مسكن يكم بوده اس//ت. اي//ن صندوق كه براساس سرمايهگذاري متقاضيان به مدت يكس//ال ب//ه خانهاوليها تسهيالت ارائه ميدهد، بخشي از دورنماي تقاضاي مس//كن تا سال آينده را آشكار ميكند. قيمت يك آپارتمان كلنگي براي ساختوساز متناسب با سن بنا، منطقه و زيربنا متغير است. قيمت اين نوع امالك از متري 3 تا 15 ميليون تومان در بازار تهران يافت ميشود.

تع//داد معامالت امالك كلنگي در اس//فندماه 95 نسبت به مدت مش//ابه سال گذش//ته حدود 12 درصد رش//د داشته اس//ت. تعداد معامالت امالك كلنگي در اسفند س//ال 93 هزار مورد و در اس//فند 49، يكه//زار و 40 م//ورد ب//وده اس//ت، اين درحالي است كه اين مق//دار در اس//فند 95 از يكهزار و 160 فقره مورد نيز بيشتر شده اس//ت. از سوي ديگر سهم امالك كلنگي نس//بت ب//ه كل معامالت اس//فندماه ني//ز از هش//ت درصد در س//ال 94 به حدود01 درصد در س//ال 95 افزايش يافته است. افزايش حجم معامالت خانههاي كلنگي نش//ان ميدهد كه بخشي از س//ازندگان براي توليد مسكن دست به كار شدهاند.

ريزش پيك معامالت به سمت زير003 ميليونتومان

رويداد ديگري كه باعث افزايش تمايل س//ازندگان به توليد مسكن شده رسيدن »پيك معامالت« به خانههاي زير 300 ميليون تومان است. در حالي كه طبق سنت بخش مهمي از منابع و تس//هيالت بانكي مس//كن صرف ساختوس//ازهاي لوكس، گرانقيم//ت و بزرگ متراژ ميشد، در سال 95 بيش از نيمي از معامالت انجام ش//ده مربوط به واحده//اي زي//ر 80 مترمربع و با ارزش كل//ي كمتر از 300 ميليون تومان در شهر تهران بوده است.

افزايش تقاضاي خانههاي كوچك نشان ميدهد بخشي از تالش دولت براي تحريك تقاضاي »خانهاوليها« و »مصرفكنندگان اصلي« مسكن موفقيتآميز بوده اس//ت. البته اين توفيق دولت كامال نسبي بوده چراكه با دوران ركود مقايس//ه ميشود. به همان ميزان ك//ه دولت در تحريك تقاضايخانهاوليهاموفقشدهتمايل سازندگان به توليد مسكن بيشتر نيز افزايش يافته اس//ت. اگرچه در دوره خ//روج از ركود به دليل ويژگيهاي عارضيبازارطيسالهالهايگذشته با »هجوم تقاضا« مواجه نخواهد شد اما انس//جام برنامههاي دولت براي افزايش تسهيالت اختصاص يافته به بافت فرسوده ميتواند تا حدودي يخ مسكن را آب كند. ابعادكوچكتسهيالت يك//ي از مهمتري//ن تهديدهاي پي//شروي تس//هيالت بانك//ي كوچ//ك ب//ودن ابعاد ب//ازار رهني اس//ت كه دولت ايجاد كرده است. كمب//ود مناب//ع پولي باعث ش//ده سياس//تگذاران بانك//ي در اعطاي تس//هيالت محدوديتهايي ايجاد كنند. از طرف ديگ//ر اولويتهاي كشور بخش عمدهاي از تسهيالت را به س//مت خدمات برده است و س//هم كمتري براي مس//كن باقي مانده است. بر همين اساس »توسعه بازار رهن« وابس//تگي شديدي به »درآمدهاي ارزي« كشور پيدا كرده است.از سوي ديگر تضعيف قدرت خريد خانوارها و كاهش درآمد آنها به طور ذاتي مسيرهاي دسترسي ب//ه خري//د خانه را مح//دود كرده اس//ت. با اين وجود دولت اميدوار اس//ت با ثبات فعلي تورم و كاهش تدريجي نرخ سود بانكي بازار رهن را گسترش دهد.

در همين ارتباط مجتبي بيگدلي، رييس انجمن انبوهسازان مسكن به »جهانصنعت« در پاس//خ به اين سوال كه با وجود بيش از يك و نيم ميليون مازاد مسكن دليل استقبال سازندگان از ساختوساز چيست، ميگويد: آمار تهران را نبايد مالك قرار داد چراكه تهران، ايران نيست و ش//اخصههاي آن با س//اير نقاط كش//ور همخواني ندارد. او معتقد اس//ت زماني كه قيمتهاي تهران چيزي حدود 40 برابر ياسوج و قم و برخي شهرهاي ديگر است نبايد آمار منتشرشده در مورد معامالت تهران را مالك ارزيابي قرار داد. آدرس اشتباه دولت! بيگدل//ي از دولت ه//م ناراضي اس//ت و معتق//د اس//ت موض//وع خانههاي بدون متقاضي يا خالي از سكنه بهطور كلي با بخشخصوصي بيارتباط اس//ت. او معتقد اس//ت بخشخصوص//ي اصوال اي//ن توان را ن//دارد كه خان//هاش را راكد نگه دارد. بيگدل//ي ب//ا تاكيد ب//ر اين موضوع ميگوي//د: در نظام عرضه مس//كن هركس بتواند ملك خود را بفروشد، پيروز شده است و براي توليدكننده بخشخصوصي اينكه در ش//رايطي رك//ود و در يك بازه زماني طوالنيم//دت خانه خود را خالي نگه دارد اصال عقالني نيست. او معتقد است كه بيش از 98 درصد خانههاي خالي متعلق به نهادهاي عموم//ي، بانكها و س//ازمانهاي عمومي غيردولتي و دولتي است.

به گفته اين كارش//ناس اقتصاد مسكن، دولت نقش نظارتي خود را در زمينه خانههاي خالي از سكنه ايف//ا نميكند. بيگدل//ي ميگويد: دولت بايد كار س//تادي انجام دهد چراكه اب//زاري مانند بانكها را در اختي//ار دارد. او تعداد آمار ثبتنام 150 ه//زار متقاض//ي وام صندوق پسانداز مس//كن يك//م را در قبال ورود س//االنه 1/5 ميليون تقاضاي مس//كن ناچيز ميدان//د و معتقد اس//ت برنامهه//اي دول//ت كارايي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.