افزايش 50 درصدي حضور واحدهاي صنايع كوچك بوشهردر نمايشگاههاي داخلي و خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي بوشهر از افزايش 50 درصدي حمايت از حضور واحدهاي صنعتي كوچك اس//تان در نمايشگاههاي داخلي و خارجي در سال 95 خبر داد.

مهدي صف//وي افزود: اين ميزان حمايت جهت حضور در نمايش//گاهها 10 درصد بيش از تعهدات اين ش//ركت براس//اس برنامههاي سال اقتصاد مقاومتي بوده است.

وي يادآور شد: تا پايان سال 94 تعداد 80 واحد صنعتي از حمايتهاي اين شركت جهت حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي استفاده كرده بودند كه اين آمار در پايان سال 95 به 120 واحد افزايش يافت.

صفوي بيان داش//ت: ش//ركت شهركهاي صنعتي از صنايع كوچك اس//تان كه قصد حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي دارند حداكثر تا سقف 50 درصد هزينههاي اجاره غرفه يا حضور در نمايشگاه حمايت خواهد كرد كه اين ميزان براي نمايشگاههاي خارجي تا سقف 50 ميليون ريال و براي نمايشگاههاي داخلي تا سقف 10 ميليون ريال است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي بوشهر تصريح كرد: حمايت مالي اين شركت از واحدهاي صنعتي جهت حضور در نمايش//گاهها در راس//تاي ارتقاي س//طح كيفيت محصوالت و توسعه توليدات داخلي در ش//هركها و نواحي صنعتي، معرفي توانمنديها و محصوالت در سطح گسترده و بينالمللي، برقراري ارتباط مستقيم با مشتريان و شناخت نيازهاي آنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.