ورود نخستين بوئينگ تا يك ماه آينده

Jahan e-Sanat - - News -

نخستين هواپيما از 80 فروند هواپيمايي كه ايراناير با بوئينگ بر سر خريد آنها به توافق رسيده تا يك ماه آينده به ايران ميآيد؛ اين هواپيما، مرجوعي تركيشاير است.

وزارت خزانهداري آمريكا )اوفك( مجوز فروش 180 فروند هواپيماي ايرباس و بوئينگ به ايران را تاييد كرد و بر اين اساس نخستين فروند هواپيماي بوئينگ 777 از هواپيماهاي خريداري شده از سوي ايراناير تا يك ماه آينده وارد ناوگان هواپيمايي شركت هما خواهد شد. قرارداد خريد هواپيما از بوئينگ، ش//امل 80 فروند انواع هواپيماهاي مسافري كوتاهبرد، ميانبرد و بلندبرد است كه اين هواپيما (777) جزو هواپيماهاي بلندبرد محسوب ميشود.

به گزارش مهر، نخستين فروند بوئينگ 777 كه قرار است بهزودي به ايران تحويل داده شود، مرجوعي از شركت تركيش ايرالين )شركت هواپيمايي دولتي تركيه( است كه پس از انصراف اين شركت از خريد آن، شركت بوئينگ آن را به ايران تحويل خواهد داد.

در همين ارتباط، اصغر فخريهكاشان، قائم مقام وزير راهوشهرسازي ضم//ن تايي//د اين خبر گفت: اي//ن هواپيما كه داراي مج//وز فروش از اوفك- دفتر داراييهاي خارجي خزانهداري كل آمريكاس//ت تا يك ماه آينده وارد ناوگان هوايي ايراناير ميشود.

قائم مقام وزير راهوشهرسازي در امور بازرگاني بينالمللي با تاكيد بر اينكه شركت بوئينگ براي فروش همه 80 فروند هواپيمايي كه ايراناير س//فارش داده، توانسته از اوفك مجوز بگيرد، افزود: اين هواپيما كه به زودي وارد آس//مان ايران ميشود، هواپيمايي است كه شركت تركيش ايرالين از خريد آن انصراف داده است.وي در مورد علت مرجوعي بودن اي//ن هواپيما اظه//ار كرد: نبايد از لفظ مرجوعي ب//راي خريد و فروش هواپيماهاي نو استفاده كرد. در واقع در عبارت »مرجوعي« نوعي بدفهمي براي مخاطب وجود دارد و رسانهها به اشتباه اين واژه را به كار ميبرند كه س//بب ميش//ود مخاطب فكر كند »پسمانده« كشورهاي ديگر به ايران فروخته شده است. حال آنكه چنين نيست.

اين مقام مسوول در وزارت راهوشهرسازي تصريح كرد: سيستم خريد و فروش هواپيما در دنيا شبيه روشي است كه در ايرانخودرو به مشتريان فروخته ميش//ود؛ خودروساز پس از كسب آپشنهاي موردنظر خريدار به او وعده تحويل خودرو در چند ماه آينده را ميدهد اما بس//يار اتفاق ميافتد كه خريدار پيش از سررس//يد، تقاضاي استمهال زمان تحويل خودرو به دليل نداشتن منابع مالي يا هر دليل ديگري را دارد. درخصوص هواپيم//اي بوئينگ 777 نيز همين اتف//اق افتاده و تركيشايرالين كه نوب//ت تحويل آن تا يك ماه آينده بوده به داليلي از تحويل گرفتن آن انصراف داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.