جابهجايي حدود 7 ميليون مسافر با ناوگان عمومي جادهاي در نوروز

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«- مسافران اتوبوس مديركل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري و حملونقل جادهاي از جابهجايي شش ميليون و 939 هزار و 634 مسافر و انجام 604 هزار و 508 سفر از ابتداي طرح نوروزي در تاريخ 25 اسفند 95 تا 13 فرودين 96 با وسايل حملونقل عمومي جادهاي خبر داد و گفت: طي همين مدت 35 درصد سفرها با اتوبوس انجام شده و 61 درصد مسافران از اين طريق جابهجا شدهاند.

حميدرضا شهركيثانوي با اشاره به مجموع ترددهاي انجام شده از 25 اسفندماه 95 تا پايان روز 13 فروردين به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: براساس گزارش حاصل از صورت وضعيتهاي صادر شده در اين مدت 604 هزار و 508 سفر با ناوگان عمومي انجام و شش ميليون و 939 هزار و 634 مسافر از اين طريق جابهجا شده است.

وي افزود: همچنين سهم جابهجايي مسافر در بخش درون استاني 44 درصد و در بخش بروناستاني 56 درصد برآورد شده است.

مديركل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري و حملونقل جادهاي خاطرنشان كرد: طي اين مدت 208 هزار و 751 سفر معادل 35 درصد با استفاده از ناوگان اتوبوس، 102 هزار و 661 سفر معادل 17 درصد با استفاده از ناوگان مينيبوس و ميدلباس و 293 هزار و 96 سفر معادل 48 درصد از كل س//فرهاي انجام ش//ده نيز با استفاده از سواري كرايه بينشهري انجام شده است.

شهركيثانوي با اشاره به تعداد مسافر در اين بازه زماني بيان داشت: در همين مدت چهار ميليون و 266 هزار و 361 نفر معادل 61 درصد كل مسافران جابهجا شده توسط ناوگان حملونقل عمومي با استفاده از اتوب//وس، يك ميليون و 546 ه//زار و 328 معادل 22 درصد از كل مسافران با استفاده از مينيبوس و ميدلباس و يك ميليون و 126 هزار و 945 مس//افر معادل 17 درصد كل مس//افران از طريق سواري كرايه بينشهري جابهجا شدهاند.

وي در ادامه به آمار تردد از مرزهاي زميني كشور اشاره كرد و گفت: طي همين مدت 934 هزار و 830 تردد ش//امل 457 هزار و 909 نفر ورودي معادل 49 درصد از كل ترددهاي مرزي و 476 هزار و 921 نفر خروجي برابر 51 درصد از كل ترددها صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.