سقف 20 درصدي تورم مسكن در سالجاري

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعلمي طرح جامع مسكن با بيان اينكه سقف تورم مسكن در س//الجاري در نهايت 20 درصد خواهد بود، گفت: بخش عمدهاي از آم//ار خانههاي خالي در تهران متعلق ب//ه خانههاي نيمهكاره و بدون زيرساخت منطقه 22 است.

فردين يزداني با بيان اينكه وجود 2/5 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور يك بحث كالن ملي است و تنها به اقتصاد بازار مسكن برنميگردد به ايلنا گفت: توزيع ساخت در طرح جامع كالنشهري مانند تهران ديده نشده اما در اين باره آسيبشناسي شده است.

وي ادامه داد: ساخت واحدهاي لوكس در مناطق شمالي تهران در يك بازه زماني انجام شد و حباب قيمتي در اين واحدها شكل گرفت و امروز سرمايه كشورمان در اين واحدها منجمد شده است.

يزداني با اشاره به وجود 490 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در استان تهران اظهار داشت: اين واحدهاي خالي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد؛ يك دسته واحدهاي مسكوني گران در مناطق شمالي شهر تهران هستند كه قيمتهاي نجومي با متري 20 ميليون تومان دارند و تنها براي عدهاي خاص ساخته شدهاند.

بخش ديگر به واحدهاي مس//كوني خالي در تهران مربوط ميشود به واحدهاي مسكوني منطقه 22 كه به صورت فلهاي ساخته شدهاند و فاقد زيرساختهايي مانند آب و برق و گاز هستند.

وي ادامه داد: البته نبايد فراموش كنيم كه اين آمار 490 هزار واحد متعلق به اس//تان تهران است و شامل ويالهاي ساختهشده در مناطق خوشآب و هواي تهران مانند لواسان و دماوند و ... ميشود.

يزداني با بيان اينكه البته در آمار اعالمش//ده از ميزان واحدهاي خالي از سكنه اغراق شده است، گفت: اينكه ميزان خانههاي خالي در كش//ورمان به ويژه در كالنش//هرها افزايش پي//دا كرده غيرقابل انكار است اما شاخص آمارگيري از تعداد خانههاي خالي هم دقيق نيست. به طور مثال بسياري از اين خانهها، خانههاي دوم محسوب ميشوند و برخي از اين واحدها هم براي مدت زمان كوتاهي خالي از سكنه ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.