اولين نشست شهردار قدس با معاونان و مديران عامل سازمانهاي تابعه

Jahan e-Sanat - - News -

نخس//تين نشس//ت ش//هردار قدس با معاونان، مديران مناطق و مديران عامل سازمانهاي تابعه شهرداري قدس در محل دفتر شهردار برگزار شد.

در اين نشس//ت محمد صادق كوليوند، ش//هردار قدس ضمن تبريك سال نو به همكاران و آرزوي موفقيت روز افزون براي آنها عنوان كرد: اميدواريم در سال جديد كه با درايتمقاممعظمرهبريمدظلهالعاليسالاقتصادمقاومتي،توليد-اشتغالنامگذاري شده است، بتوانيم خدمات بيشتري را به مردم و شهروندان عزيز ارائه دهيم.

وي با اش//اره به ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف شهرداري طي سال گذشته افزود: در سال جديد شهرداري ميبايست به اجراي وظايف اصلي خود بپردازد. بنابراين تمامي معاونتها، سازمانها و واحدهاي شهرداري بايد برنامهاي مناسب در سالجاري به صورت كمي و كيفي ارائه كنند و در پايان سال اين برنامهها مور د ارزشيابي قرار خواهد گرفت.شهردار قدس يادآور شد: تكميل پروژههاي نيمهتمام در سالجاري از اولويت مهم شهرداري قدس است كه اميدواريم با تعامل همكاري واحدهاي مختلف شهرداري بهزودي شاهد بهرهبرداري از آنها باشيم تا شهروندان عزيز شهر قدسي طعم شيرين خدمات شهرداري را بيش از پيش احساس كنند. كوليوند برنامهريزي مناسب و اصولي همراه با تالش و جديت از سوي واحدهاي مختلف شهرداري را الزمه موفقيت و پيشبرد اهداف مديريت شهري برشمرد و خواستار تالش و كوشش بيشتر در همه زمينهها از جمله فضاي سبز، حملونقل، شهرسازي، روابط عمومي ...و شد.

وي در پايان از تالش ش//بانهروزي همه معاونان، مديران و پرس//نلي جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان در ايام نوروز تقدير و تشكر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.