265 واحد مسكوني به محرومان گلستان ساخته و تحويل داده شد

Jahan e-Sanat - - News -

محمدتقي زمانينژاد به مناسبت سالروز افتتاح حساب 100 و تاسيس بنياد مسكن انقالب اسالمي در جمع اصحاب رسانه گفت: اين نهاد تاكنون به سه هزار و 500 خانوار گلستاني وام وديعه مسكن به مبلغ هفت ميليارد و 800 ميليون تومان پرداخت كرده اس//ت و 265 واحد مس//كوني از ماده 100 امام خميني )ره( س//اخت و به اقشار محروم تحويل داده ش//ده و در حال حاضر نيز هش//ت واحد مسكوني براي افراد بس//يار محروم در استان ساخته شده و به صورت رايگان در اختيار آنها قرار داده ميش//ود. مديركل بنياد مس//كن انقالب اسالمي گلستان با اشاره به تهيه و اجراي طرحهادي اشاره كرد و افزود: عمليات اجراي طرحهادي در 482 روستاي استان در قالب فاز يك شروع شده كه از اين تعداد 229 روستا عمليات اجرايي آن تا پايان سال 1395 به اتمام رسيده است و همچنين امسال ساخت 250 واحد جديد در روستاهاي اس//تان از جمله توران فارس، چپاقلي، چنارلي و چهار باغ به صورت انبوهس//ازي به اجرا درميآيد. مديركل بنياد مسكن گلستان در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون 70 هزار مسكن روستايي در استان زير پوشش طرح مقاومسازي در برابر حوادث پيشبيني نش//ده از جمله زلزله قرار دارند كه براي 53 هزار و 500 واحد مقاومس//ازي و پايان كار براي آنها صادر ش//ده اس//ت. وي در پايان افزود: در گلس//تان 203 هزار واحد مسكوني روس//تايي وجود دارد كه 124 هزار واحد آن غيرمقاوم بوده و نياز به نوسازي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.