اولين بازديد گروه معين منطقه كرمان انجام شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه معين شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان در راستاي ارزيابي عملكرد تاسيسات عمليات انبار نفت شهيد احمدي روشن از اين انبار بازديد كرد.

اين بازديد در راس//تاي ارزيابي عملكرد نواحي نهگانه، انبارهاي تداركاتي نفت و س//وختگيري ش//ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان و براساس برنامههاي از پيش تعيين شده صورت گرفته است.

طي بازديد يادش//ده، گروه معين منطقه روند فعاليت واحدهاي س//تادي و عملياتي انبار نفت شهيد احمدي روشن را ارزيابي كرد. همچنين با تاكيد مدير منطقه وضعيت كاركنان شاغل در انبار نفت و مطالبات آنان توسط واحد امور اداري بررسي شد.

گفتني است در حاشيه اين بازديد وضعيت رستوران و محل استراحت رانندگان نفتكش نيز مورد بررسي قرار گرفت. در پايان جلس//ه جمعبندي با حضور مدير منطقه، معاون فني و عملياتي، معاون مالي اداري و س//اير اعضاي گروه معين برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.