توسعه ابزارهاي نوين مالي درفرابورس

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

مديرعامل فراب//ورس مهمترين وظيفه فرابورس را در سال پيشرو توس//عه ابزارهاي نوي//ن مالي براي پاس//خ ب//ه نيازهاي متن//وع تامين مال//ي و طيف وس//يعي از س//اليق سرمايهگذاري، ارائه خدمات نوين و تحصيل شايستگيهاي كليدي برتر اعالم كرد. امير هاموني در گفتوگو با سنا، گفت: اهم برنامههاي سال 96 فرابورس درخصوص توسعه ابزارهايي همچ//ون اختي//ار خري//د و فروش )آپشن( است كه اين ابزار پيشتر وارد بازار سرمايه شده و همچنين توسعه صندوقهاي امالك و مستغالت كه اين ابزار متفاوت از صندوق زمين و ساختمان اس//ت. او به تامين مالي از طريق بازارهاي بينالمللي اشاره كرد و در اين خصوص گفت: انتشار صكوك ارزي، انتش//ار اوراق بهادار ريالي با امكان تس//ويه چند ارزي و تاسيس صندوق سرمايهگذاري در پرتفوي اوراق به//ادار ريالي و ارزي در بورسه//اي بينالملل//ي از ديگر روشهاي تامي//ن مالي خواهد بود كه بنا به ش//رايط مناس//ب امكان ورود ب//ه ب//ازار س//رمايه را خواهند داشت. به گفته مديرعامل فرابورس، در س//ال جدي//د همچنين صكوك منفعت براي تامين مالي آزادراهها، هتلها و خدمات گردشگري و خريد صندليهاي هواپيما قابليت بازاري شدن دارد.

هامون//ي ب//ا اش//اره ب//ه فرصت پيشآم//ده ب//راي صناي//ع در يك س//ال اخي//ر در حوزه گردش//گري گفت: برنامه ما اين است كه بتوانيم ابزارهايي متناسب با سليقه مديران صنعت گردشگري طراحي كنيم تا با ورود اين ابزارها، تامين مالي اين صنعت مهم با سرعت بيشتري نسبت به قب//ل صورت گي//رد. وي با ابراز اميدواري نسبت به روند رو به رشد بازار سرمايه در سال 69، به مهمترين اقدامات سال 95 فرابورس در زمينه تامي//ن مال//ي اقتص//اد دانشبنيان نيز اش//اره و عنوان ك//رد: رونمايي از صندوقه//اي س//رمايهگذاري جس//ورانه كه تكميلكننده زنجيره كارآمدي بازار دارايي فكري و يكي از حلقههاي اصلي پيشرفت نوآوري، بهبود بهرهوري و رشد اقتصادي در كشورهاس//ت و نيز راهاندازي بازار ش//ركتهاي كوچك و متوسط در دو تابل//وي رش//د و دانشبنيان از مهمترين اقداماتي است كه در سال 95 ب//ه منظور تجهيز مالي كس//ب و كاره//اي فناورانه ص//ورت گرفته اس//ت و امي//د داري//م در پي تغيير رويكرد بازار سرمايه به سمت تامين مالي كس//بوكارهاي دانشبنيان و توس//عه اين مسير در سال پيش رو با بهرهگيري از ظرفيت بيش از 30 ميليوني جوانان كش//ورمان زمينه بهكارگيري اين توانمندي در تحول كشور به خوبي فراهم شود.

عبور ارزش معامالت فرابورس از هزار ميليارد ريال

از سويي ديگر معامالت فرابورس روز گذش//ته درحالي پاي//ان يافت ك//ه آيفكس پس از افت و خيزهاي پيدرپي در نهايت به رشد كمتر از نيمواحدي رضايت داد تا ش//اخص كل در هم//ان ارتفاع روز گذش//ته قرار گيرد. در معامالت روز گذشته بي//ش از 294 ميلي//ون ورقه بهادار ب//ه ارزش افزون ب//ر يكهزار و 84 ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفت كه در اين ميان س//هم ب//ازار اول و دوم در مجموع دادوستد نزديك به 160 ميليون س//هم به ارزش 479 ميلي//ارد ريال ب//ود. در مجموع اين دو بازار نم//اد معامالتي »حريل« و »شاوان« به ترتيب بيشترين حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادن//د. در همي//ن ح//ال نمادهاي »غش//هداب«، »مفاخر« و »باالس« در حال//ي باالترين رش//د قيمت را تجربه كردند كه نمادهاي »وگستر«، »زنگان« و »دسانكو« بيشترين افت قيمتي را ش//اهد بودند. از طرفي در مجموع تابلوهاي معامالتي بازار پايه 128 ميليون سهم به ارزش حدود 129 ميلي//ارد ريال معامله ش//د و نم//اد نورد و لوله اهواز با معامله 47 ميليون س//هم به ارزش 22 ميليارد ريال در ص//در اين بازار ايس//تاد و باالتري//ن حج//م و ارزش معامالتي را تجربه ك//رد. نگاهي به معامالت اوراق با درآمد ثابت نش//ان ميدهد در اين بازار حجم و ارزش معامالت در جريان بازار ب//ه 386 هزار ورقه به ارزش 368 ميليارد ريال رس//يد. در اين بازار اس//ناد خزانه اس//المي مرحله 11 نيز روز گذشته بيشترين حج//م و ارزش معامل//ه اوراق را در اختيار گرفت. تابلوي معامالت اوراق تسهيالت مس//كن نيز روز گذشته ميزبان معامله 39 هزار ورقه به ارزش 28 ميليارد ريال بود. تسهها نيز در دامنه قيمتي 656 هزار تا 722 هزار ريال مورد مبادله قرار گرفتند. اوراق تسهيالت مسكن خرداد 95 باالترين قيمت و آبانماه 93 كمترين قيمت تس//ه را در اين تابلوي معامالتي در اختيار گرفتند. در نهايت شاخص كل فرابورس نيز با 0/3 واحد افزايش در ارتفاع 890 واحدي ايستاد. نمادهاي »دماوند«، »مارون« و »خراس//ان« در حالي بيشترين تاثير منفي را بر آيفكس تا سطح 2/1 واحد گذاشتند كه نمادهاي »شاوان« و »هرمز« با رش//د قيمتي خ//ود، باالترين تاثير مثبت را بر اين نماگر داشتند و مانع از افت آن شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.