جايگاه سرمايهگذاري خارجي در بازارهاي مالي

Jahan e-Sanat - - News - فراسو

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي توليدكنندگان كشور را جهادگران عرصه اقتصاد عنوان كرد و گفت: براي تحقق شعار سال بايد همه دستگاهها و مردم به كمك دولت بيايند. به گزارش خانه ملت، عزيز اكبريان با اشاره به نامگذاري سال 96 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« گفت: سالهاست ك//ه مقام معظم رهبري در نامگذاري س//الهاي اقتصادي تكلي//ف خود را انج//ام داده و لذا براي همه ما همين بس است كه رهبر بزرگوارمان به عنوان سكاندار انقالب اسالمي، مهمترين معضل كشور را اقتصاد ميدانند. وي افزود: رهبر معظم انقالب س//ال گذشته را با عنوان »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« و امس//ال را ب//ه عنوان »اقتصاد و مقاومتي؛ توليد و اشتغال« نامگذاري كردند كه اين نامگذاري متمادي چراغ راهي است كه بايد مدنظر دولت و مردم و مسووالن قرار گيرد. نماينده مردم كرج، اشتهارد، فرديس و آسارا در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه يكي از وظايف اصلي مسووليت اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال برعهده دولت است، خاطرنش//ان كرد: همان گونه كه رييسجمهور نيز در اظه//ارات خود بيان كردن//د دولت به تنهايي نميتواند اين مهم را محقق كند بلكه مسووليت ريلگذاري توليد و اش//تغال را مجلس بر عهده دارد كه بايد با تسهيل قوانين و لوايحي كه دولت ارائه ميكند، راه درستي را براي دولت ترس//يم كند. وي با بيان اينكه قوه قضاييه نيز در راستاي تحقق شعار سال وظيفه دارد، تصريح كرد: اگر قوه قضاييه براي امنيت سرمايهگذاري كمك نكند، قطعا كمك دولت و مجلس نميتواند سرمايهگذاران را مجاب به سرمايهگذاران كند بهط//وري كه با برخوردهاي منفي كه ممكن اس//ت خداي ناكرده از سوي برخي قضات صورت بگيرد، به هيچ وجه سرمايهگذاران به خودشان اجازه ندهند كه در كشور سرمايهگذاري كرده و نسبت به قوانين حقوقي و قضايي ما اطمينان رواني نداش//ته باشند. وي با اشاره به اينكه براي تحقق توليد و اشتغال مردم نيز بايد كمك كنند، گفت: اگر همه ما دست به دست هم ندهيم و كمك نكنيم قطعا دولت براي تحقق شعار سال موفق نخواهد شد. اكبريان با اشاره به شرايط ركود اقتصادي در كشور اظهار كرد: هنوز تالشهاي دولت نتوانسته كشور را از فضاي ركود خارج كند در حالي ك//ه براي خروج از ركود دو راه وجود دارد كه يكي از اينها اين اس//ت كه دولت تورم را ره//ا كرده، قيمت ارز افزايش پيداكند و دوباره تورم دورقمي شود و وباره بازار و كسب و كار راه بيفتد كه آن گاه مردم با وجود تورم س//ود ميبرند و درآمد واقعي و پولي كه بايد وارد توليد و سرمايهگذاري شود، وجود نخواهد داشت. وي اضافه كرد: عدهاي ميگويند در تورم 30 و 40 درصدي درآمد مردم بيشتر بود در حالي كه بايد گفت، در آن زمان سود مردم حاصل از تورم بود و سود واقعي نبود.رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي راه ديگر خروج از ركود را تالش دولت براي جذب سرمايهگذاري عنوان كرد و خاطرنشان كرد: راهحل اساسي اين است كه براي خروج از وضعيت ركود اقتصادي به دنبال سرمايهگذاري باشيم.نماينده مردم كرج، اشتهارد و فرديس در مجلس ش//وراي اس//المي با اشاره به گزارش سال 94 مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص راهكارهاي خ//روج از ركود گفت: در اين گزارش عنوان ش//د كه براي خروج از ركود نيازمند 200 ميليارد دالر هستيم كه معادل 750 هزار ميليون تومان ميشود كه اين پول كمي نيست و دولت به تنهايي نميتواند آن را تامين كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.