رونمايياز01 شركتبرترتوليدكنندهمسجهان

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقرهاي

مجموعتوليداتمس01شركتبرترجهانشاملكودلك، فريپورت، گلنكور، بي اچ پي بيليتون ،سوترن كوپر ،كي جي اچ ام،ريوتينتو،فرستكوانتوم،آنتوفاگاستاوواله به9 ميليونو 448 هزارتنرسيدكهحاكيازرشد4درصدينسبتبهمدت مشابه سال گذشته است .به گزارش ماينينگ، مجموع توليد مس جهان در سال گذشته 19 ميليون و 400 هزار تن بود كهشركتهايمذكورحدود94 درصدازاينميزانرابهخود اختصاص دادند. بنا بر رتبه بندي وب سايتIntelligence ،Mine ش//ركت كودلكو از كشور شيلي با وجود كاهش سه درصدي توليد نس//بت به سال گذشته توانست با توليد يك ميليونو728 هزارتنمس،رتبهنخسترابهخوداختصاص دهد. رتبه دوم به شركت فريپورت در پرو تعلق گرفت كه با توليديكميليونو696 هزارتنمس،شاهدرشد21 درصدي نسبت به سال گذشته بود. شركت گلنكور نيز با وجود كاهش دو درصدي توليد نسبت به سال ،2015 با توليد يك ميليون و 882هزار تن توانست در رتبه سوم جاي گيرد.شركتهاي بي اچ پي بيليتون و سوترن كوپر نيز به ترتيب با توليد يك ميليون و 113 هزار تن و 900 هزار تن در رتبههاي چهارم و پنج//م قرار گرفتند. در ميان اين 10 ش//ركت برتر، چهار شركت كاهش توليد و شش شركت افزايش توليد را نسبت به سال قبل به ثبت رساندند. شركتهاي بي اچ پي بيليتون، گلنكور،كودلكو و كي جي اچ ام كاهش توليد داشتند در حالي كه ديگر شركتها شاهد رشد توليد بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.