كاهش قيمتهاي پايه محصوالت پليمري

Jahan e-Sanat - - News -

بيشترين افت قيمت متعلق به پلي استايرن مقاوم 7240 با 3/7 درصد كاهش نسبت به دو هفته اخير است، اين كاال 420 تومان نس//بت به دو هفته قبل ارزان ش//د.به گزارش بورس كاال، مقايسه قيمت پايه محصوالت پليمري در تاريخ6 و 20 فروردينماه نشان ميدهد كه اكثر كاالها روندي نزولي داشتهاند. همچنين پلي استايرن معمولي 1540 نيز با 7/6 درصد افت در رده بعدي بيش//ترين كاهش قيمت قرار دارد، اين كاال 368 تومان نسبت به دو هفته قبل ارزان شده است. در همين حال پلياتيلن ترفتاالت بطري گريد 821 و 825 هم با 7/5 درصد كاهش نسبت به دو هفته قبل روبه رو شده وازرقمسههزارو369بهسههزارو837تومانرسيدهاست. همچنين پلي استايرنهاي انبساطي هم نسبت به دو هفته اخير 3/5 درصد كاهش نرخ داشتند، بهطوري كه اين كاالها از پنج هزار و 339 به پنج هزار و 57 تومان رسيدند. در ادامه پلياتيلنهاي ترفتاالت نساجي، پلياتيلنهاي سبك خطي و پلياتيلنهايسنگينباديهمروندينزولينسبتبهدوهفته اخي//ر را ثبت كردند و به ترتيب ‪1/2 ،5/3‬ و 3/2 درصد افت قيمت داشتند. همچنين پيويسيها نيز نسبت به دو هفته اخير با 7/2 درصد كاهش قيمت روبه رو شدند، بهطوري كه گريد 65 به ميزان 94 تومان و گريد 70 و 57 نيز 103 تومان ارزان شدند.كمترين افت قيمت پايه محصوالت پليمري نيز مربوطبهپلياتيلنهايسنگينتزريقيوپلياتيلنهايسنگين دوراني با 0/1 درصد كاهش است. پلياتيلنهاي سبك فيلم هم 0/3 درصد كاهش قيمت داشتند. در همين حال تعداد معدودي از كاالها با افزايش اندك قيمت روبه رو شدند، پلي پروپيلنهاينساجي،شيمياييوفيلمبا1/0 درصدرشدجزو اين كاالها به شمار ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.