پوشش36 درصديپيشبيني»كگل«

Jahan e-Sanat - - News -

»كگل« پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 24 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. گل گهر س//ود هر س//هم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را مبلغ 309 ري//ال برآورد و اعالم كرد ط//ي دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذرماه امسال با اختصاص 194 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 63 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داد. »كگل« در ادامه اين اطالعيه داليل تغيير اطالعاتواقعيدورهمنتهيبه03 آذرماه59 راحسابرسينشدهنسبتبه اطالعيه قبلي به شرح زير اعالم كرد: با توجه به اينكه ثبت افزايش سرمايه شركت از 24 به 30 هزار ميليارد ريال در مرحله نهايي شدن است، جهت قابليتمقايسهاطالعات9 ماههبااطالعاتبودجهمبلغسرمايهشركتدر اطالعات 9 ماهه اصالح و به 30 هزار ميليارد ريال تغيير يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.