پيشبيني زيان از سوي »فارس«

Jahan e-Sanat - - News -

هلدينگ خليج فارس پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31 خرداد 96 در دوره شش ماهه را حسابرسيشده، منتشر كرد. »فارس« با سرمايه ثبتي 50 هزار ميليارد ريال سود هر سهم در سال مالي منتهي به 31 خرداد 96 را براساس عملكرد واقعي 6 ماهه 880 ريال اعالم كرده است. فارس در نيمه نخست سال با كنار گذاشتن 10 ريال زيان اين دوره مالي را سپري كرده است. سود عملياتي شركت در سال مالي گذشته178 ريال اعالم شده كه در مدت شش ماه مبلغي از سود پيشبيني شده محقق نشده است. يادآور ميشود؛ اين شركت در سال مالي گذشته سود هر سهم را 047ريال اعالم كرده بود كه در دوره شش ماهه با كنار گذاشتن 59 ريال معادل 8 درصد از سود اعالمي را پوشش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.