آيا رونق به بازار سهام بازميگردد

Jahan e-Sanat - - News - تحليل

با توجه به نامگذاري سال 96 از سوي مقام معظم رهبري به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و تاكيد ايشان بر اجرايي شدن اين شعار در بخشهاي مختلف اقتصاد بايد در اين راستا با رونق توليد و اشتغال شرايط الزم براي رونق بازار سرمايه ايجاد كرد. به گزارش ميزان، در حالي سال 96 از سوي مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري ش//د كه ايش//ان در بيانات خود بر تمركز و همت مسووالن در بخشهاي مختلف اقتصادي براي تحقق ش//عار سال 96 تاكيد كردند. در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال يكي از اثرگذارترين نهادها براي تحقق عملي اين استراتژي، نظام بازار سرمايه كشور است كه ميتواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند و نقش اساسي را در خروج از ركود ايفا كند و با توجه به آن براي سرعت بخشيدن به شعار سال 96 كمكبسزاييخواهدكرد.دراينرابطهعظيمثابت،كارشناس بازار سرمايه درخصوص شعار سال 96 و راهكارهاي سرعت بخش//يدن به تحقق اين امر با اهميت دادن به بخش توليد و اشتغال گفت: اقتصاد كشور براي پيشرفت بايد برنامههاي مدوني داشته باشد و براي اجراي هر چه بهتر آن در جهت ح//ل معضالت اقدامات موثري انجام دهد. او در ادامه افزود: هر ساله در شعار سال بحث اقتصادي مدنظر قرار بوده و در سال گذشته توليد و اشتغال به عنوان پايه به آن افزوده شده است. ثابت با بيان اينكه سال گذشته رشد اقتصادي مطلوبي براي كش//ور رقم خورد، اظهار كرد: سال گذشته با توجه به برداشته ش//دن تحريمها رشد اقتصادي خوبي داشتيم و با كاهش تورم روبهرو بوديم. وي در ادامه تاكيد كرد: شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال بايد از طريق خودكفايي اشتغال و توليد داخل صورت گيرد تا بتوانيم شاهد تحقق واقعي اين شعار باشيم و مسووالن در اين راستا در جهت اجراي اين شعار بايد اقدامات موثري انجام دهند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بازار سرمايه يكي از اركان مهم در تحقق اقتصاد مقاومتي به ش//مار ميآيد گفت: تمام شركتهاي حاضر در بازار سرمايه در بخش اقتصادي كشور فعاليت ميكنند كه با رونق اشتغال و توليد ميتوان انتظار رشد بازار سرمايه را نيز داشت. ثابت با بيان اينكه رونق بازار سرمايه با پيشرفت در توليد و اشتغال فراهم خواهد شد، گفت: توليد و اشتغال دور كن جداييناپذير از بازار سرمايه هستند كه با رونق اين دو عامل ميتوان انتظار رشد شاخص بورس و رونق معامالت را داشت. وي با اشاره به اينكه باال بودن نرخ سود بانكي عامل اصلي ركود در توليد و در نتيجه بازار سرمايه است، تصريح كرد: مشكل اساسي در اقتصاد كشور باال بودن نرخ سود بانكي است كه موجب ميشود نقدينگي در بانكها بلوكه شده و شاهد رشد در بخش توليد و در نتيجه رونق گرفتن اشتغال در كشور نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.