اعتراض فعاالن اقتصادی در نشست هيات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران؛ عيالواري دولت کار دست اقتصاد داد

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگاني- با اينك//ه دولت يازدهم ثاب//ت كرده با وجود حرفها و ش//عارهايي كه ميدهد، چندان اهميتي به نظرات و راهكارهاي بخشخصوصينميدهداماباشروعسالجديد، كارشناس//ان و فعاالن اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در نخس//تين نشست خود به مشكالت اقتصادي موجود در كش//ور اشاره كردند و بار ديگ//ر راهكارهاي متناس//ب با وضعيت فعلي اقتصاد و اهداف توس//عه اي كشور را به دولت پيشنهاد دادند تا دس//تكم در سال پيش رو دوباره شاهد اقدامات نادرست و عملكرد اشتباه در اين زمينه نباش//يم. يكي از مسايلي كه در اين نشس//ت توسط رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح ش//د، رشد اقتصادي همراه با كيفيت و با برنامه منسجم است تا به توسعه پايدار براي كشور منتهي شود.

رش/د بیبرنامه، تنها راه رس/یدن به توسعهنباشد

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بخش مولد اقتصاد بيش از آنكه به امر توليد بپردازد گرفتار بوروكراسي بخشهاي نامولد جامعه بوده است، گفت: سايه سنگين بخشهاي نامولد بايد از روي بخشهاي مولد كشور برداشته شود زيرا در اين حالت امكان رشد پايدار در بخش مولد ايجاد ميشود.

غالمحسين شافعي با اشاره به نامگذاري سال 96 توس//ط مقام معظم رهبري با عنوان سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال اظهار كرد: با اين نامگذاري تاكيد ايشان مبني بر اين است كه موضوع اقتصادي اولويت كشور است. تاكيد ايشان به موضوع توليد نشان ميدهد كه تحول اساسي در اقتصاد با توليد و شيوههاي توليد در ارتباط است و جامعه همگام و متناسب با ريتم توليد ميتواند در مسير دگرگوني قرار گيرد.

وي بيان داشت: سخنان مقام معظم رهبري در سال 96 بايد به گفتمان ملي تبديل شود و اميدواريم اينبار همه به صورت اصولي با مفهوم واقعي شعار سال برخورد كنند و هيچ اختالف سليقهايباعثنشودكهحركتمتفاوتيازتوليد و اشتغال در اقتصاد باشد.

شافعي با بيان اينكه اين موضوع بايد دلواپسي و مش//غله همه گروهها و تكتك آحاد جامعه باشد، گفت: در شرايط موجود نقطه حركتمان تشديد و تكرار فعاليت گذشته نباشد و توجه كنيم كه رشد تنها راه دستيابي به توسعه قلمداد نشود زيرا رشد بيكيفيت و بدون برنامه منسجم ارزشآفرين نيس//ت و نويد دهنده خوبي براي توسعه پايدار نخواهد بود.

وي در بخ//ش ديگري از س//خنانش اظهار داشت:تجربهرشداقتصادينمايانگرآناستكه رشد اقتصادي در زمينه نهادسازي در كل اقتصاد قابل وصول نيس//ت و اين امر در گرو تدوين و بهكارگيري مناسب توسعه است.

وي گفت: مش//كالت تنها با ليست كردن حل نميش//ود و برنامهريزي هم رديف كردن پروژههاي اقتصادي نيست.

ريي//س اتاق بازرگاني ايران بيان داش//ت: عمده مشكالت اقتصادي كشور اين است كه ابزارهاي اقتصادي تبديل به هدف ش//دهاند در صورتي كه اين ابزارها براي توس//عه است و ما به جاي اينكه به تعريف اهداف بپردازيم و برنامهها را متناسب با اهداف انتخاب كنيم مدام با اين ابزارها بازي ميكنيم.

وي با اش//اره به عي//الواري دولت، گفت: دول//ت در كاه//ش عي//الواري حركت قابل توجهي انجام نداده و اين عيالواري ناشي از درآمدهاي نفتي است كه با ايجاد سازمانهاي مختلف ضروري و غيرضروري هيچ كس كار خودش را انجام نميدهد.

ش//افعي گفت: بخ//ش غيردولت//ي ايران براي ايفاي نقش پررنگتر و توس//عه رش//د بايد ويژگيهاي توس//عه و رقابتگرايي خود را پي//دا كند و براي اي//ن اصالحات نيازمند ائتالفسازي بزرگ در كشور بين روابط دولت و بخشخصوصي هستيم.

وي اف//زود: تش//كيل دبيرخانههاي اتاق بازرگاني اي//ران، اتاق اصن//اف و اتاق تعاون براساس چنين مبنايي بوده است.

ريي//س اتاق بازرگاني ايران بيان داش//ت: الزمه تقويت اعتماد دو س//ويه بين دولت و بخشخصوص//ي وجود بخش غيردولتي پويا و مولد اس//ت كه از ش//فافيت، قانونمداري و س//المت مالي برخوردار باشد كه در چنين حالت//ي ميتوان//د نااطمينانيه//اي موجود كاهش يابد و در نهايت در شرايط فعلي و با توجه به ش//عار سال بايد شراكت جديد بين سياستگذاران دولت و فعاالن اقتصادي شكل گيرد تا تصميمات به دست گروههاي ذينفع خاص نيفتد.

شافعي افزود: اينجا با مواردي روبهرو بوديم كه با فضاي موجود مغايرت داش//ت و نمونه آن حذف اتاقها از ش//وراي پول و اعتبار بود كه البته به لطف مجمع تش//خيص مصلحت اين موضوع حل شد.

اقتصادمردمينشود،برنامهاقتصادي بي اثر ميماند

در ادامه اين نشس//ت رييس اتاق اصناف اي//ران نيز گفت: بايد بپذيري//م تا زماني كه اقتص//اد مردممحور نش//ود، برنام//ه اقتصاد مقاومتي بياثر مي ماند.

عل//ي فاضلي اضافه ك//رد: نبايد فراموش كنيم كه در سالهاي گذشته دستاوردهاي قابل توجهي در بخش اقتصاد حاصل ش//ده است، آن هم در بدترين شرايطي كه دشمن براي كش//ور ايجاد ك//رده بود. با توجه به آن مشكالت، در اقتصاد بد عمل نكرديم اما مساله اينجاست كه وضعيت كنوني، جايگاه مناسب اقتصاد ايران نيست.

وي ب//ا تاكيد ب//ر مردمي ك//ردن اقتصاد گفت: طي سالهاي گذشته بنگاهها را در اين زمينه حمايت نكرديم و در كنار آن، قوانين و مقررات هم در راستاي مردمي شدن اقتصاد تغيير نكرد.

ريي//س ات//اق اصن//اف با اش//اره به نقش خدمات در ايجاد اشتغال نيز گفت: بايد براي اشتغالزايي به حوزه خدمات نيز توجه داشت چراكه اشتغال فقط در توسعه توليد نيست و خدمات در اين بخش مغفول مانده است.

مقاومت بدنه دول/ت در برابر قانون رفع موانع تولید

دبي//ركل ات//اق تع//اون ايران ني//ز كه در اين نشس//ت حضور داش//ت، بيان كرد: يكي از مش//كالت كش//ور اين اس//ت كه با وجود قان//ون رفع موانع تولي//د و مقرراتزدايي كه جهتگي//ري را تعيي//ن ميكند، بدنه بخش دولتي در برابر آن بسيار مقاومت ميكند.

ماش//اءاهلل عظيم//ي با بي//ان اينكه توجه دول//ت به موضوع اش//تغال دو م//اه مانده به پايان اين دولت و در آس//تانه انتخابات است، گف//ت: بنابراي//ن اگر اين موض//وع را با نگاه خوشبينانه ببينيم، باي//د بگوييم كه توجه به موضوع اش//تغال در چهل و هفتمين ماه استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران صورت گرفته است.

وي اف//زود: بنابراين توجه به اين موضوع خيلي دير اتفاق افتاده به ويژه براي كشوري ك//ه در ابتداي انقالب از نظر ش//اخصهاي توس//عه اقتصادي از بس//ياري از كشورهاي توسعهيافته قويتر بوده است.

عظيم//ي با اش//اره به اينكه حدود س//ه ماه پيش دس//تور معاون اول رييسجمهور مبني براينك//ه نظ//رات بخشخصوصي در تصميمگيريها لحاظ ش//ود، ابالغ و تصويب شد، گفت: در اين راستا نيازمند آن هستيم تا در اتاقهاي اس//تانها ب//راي اين موضوع كارگروه تخصصي تش//كيل و مش//ورتهاي الزم به هياته//اي عالي اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون داده شود.

دبيركل ات//اق تعاون ايران بيان داش//ت: يكي از مش//كالت موجود در كشور با وجود قان//ون رفع موانع تولي//د و مقرراتزدايي كه جهتگيري را تعيين ميكند اما بدنه بخش دولتي در برابر آن بسيار مقاومت ميكند، اين است كه با وجود ابالغ اين قانون در يك سال گذشته برخي از بخشهاي دولت به كارخانه توليد مقررات زائد تبديل شدهاند.

وي افزود: همچنين انتظار داريم در جلسات شوراي گفتوگوي بخشخصوصي مسووالن دولتي حضور داشته باشند.

عظيمي با اشاره به مشاركت بخش عمومي و خصوص//ي در پروژههاي زيرس//اختي گفت: در كش//ورهاي در حال توس//عه اين پروژهها با مشاركت بخشخصوصي انجام ميشود اما ما در اين مورد اهتمام ويژهاي نميبينيم.

وي افزود: صندوق توس//عه ملي براس//اس دستورالعملهاي موجود به صورت شبهبانك عمل ميكند و تا زماني كه فرآيند شبهبانكي در صندوق توس//عه ملي وجود داش//ته باشد نميتوانيم آثار اهداف صندوق توس//عه ملي را در اقتصاد ببينيم.

دبيركل اتاق تع//اون ايران گفت: 70 تا 80 درصد بار اقتصادي كش//ور به غلط روي دوش بانكهاست اما تا زماني كه برنامه دگرگوني در نظ//ام بانكي مدون با نظرخواهي از بخشهاي مختلف از جمله مجلس، دولت و بانك مركزي صورت نگرفته و ارائه نشده و وابستگي اقتصاد هم به بانك كم نشده حق نداريم محور توسعه بانكها را تخريب كنيم زيرا در اين صورت مردم اعتماد نميكنند تا پولهايشان را به امانت در بانكها بگذارند.

عظيمي گفت: دولت بايد سرمايه بانكهاي خ//ودش را ب//ه صورت نق//دي افزايش دهد و بانكهاي توسعهاي حتما بايد افزايش سرمايه داشتهباشندچراكههنوزاقتصادبانكمحوراست و ما هم شديدا براي توسعه اهداف نظام نيازمند افزايش سرمايه بانكهاي دولتي هستيم.

وي گف//ت: سياس//تهاي دس//توري نرخ و كنترلهايي كه جلوي توس//عه موسس//ات غيردولت//ي را ميگيرد ب//ه كارآمدي و پويايي اقتصاد هيچ كمكي نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.