ضرورت شناسایي روزنههاي قاچاق

Jahan e-Sanat - - News -

با توجه به اينكه واردات غيرقانوني به كش//ور نس//بت به گذشته در حجم بزرگتري انجام ميشود، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام روزنههايي نظير مناطق آزاد، گمركات كشور، ملواني و تهلنجي و كولبري كه احتمال واردات غيررسمي از آنها وجود دارد را پس از شناسايي كنترل خواهيم كرد.

محمدرضا نعمتزاده در جلسه بررسي شيوههاي قاچاق كاال و ارائه راهكارهاي عملي براي كاهش آن افزود: اين وزارتخانه به عنوان مس//وول تجارت خارجي در كش//ور موظف است جلوي واردات بيرويه را گرفته و آن را هرچه سريعتر س//اماندهي كند و در اين راس//تا مواردي به دولت پيشنهاد داده شده و حتي درصدديم با نظرات اعضاي حاضر در اين جلسات گزارش كاملي براي استحضار مقام معظم رهبري تهيه و تدوين كنيم.

به گفته وي در صورتي كه در اين مناطق صنعت ايجاد شده و اشتغالزايي فراهم شود با پديد آمدن رفاه نسبي مردم مناطق مرزنشين مقداري از انگيزه روي آوردن به واردات غيررسمي كاهش مييابد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: براي ساماندهي كارت بازرگاني قريب به هشت ماه است كه ضوابط قديمي را به منظور جلوگيري از هر گونه تخلفات احتمالي تغيير داده و حتي تعداد زيادي از كارتهاي موجود در دست مردم پس از بررسي عدم صالحيت آنها باطل شد و در اين ميان كارتهاي موقت بازرگاني را بهطور كامل با هماهنگي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن وكشاورزي از ميان برداشتيم.

وي در ادامه گفت: در اين جلسات كه نمايندگان گمرك، وزارت كشور، مناطق آزاد، نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط حضور دارند ميتوان بسياري از موارد مربوط به مقررات و ضوابط واردات كه در دولت گذشته به غلط بدعت شده است را اصالح كرد. مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد نيز در اين جلسه گفت: بايد با موانع غيرتعرفهاي از توليد دفاع و در زمينه واردات سرزمين اصلي را با موانع غيرتعرفهاي اصالح كرد.

به گفته اكبر تركان، گمرك در تمام مناطق آزاد مستقر بوده و نظارتهاي الزم را براي ورود كاال انجام ميدهد بهطوري كه هرگونه ورود و خروج كاال با ثبت گمركي همراه است.وي در ادامه با اعالم اينكه در سال گذشته به ميزان 400 ميليون دالر كاالي همراه مسافر از مناطق آزاد جابهجا شده است، افزود: آن دسته از كاالهايي كه از منطقه آزاد وارد سرزمين اصلي ميشود 15 درصد س//ود بازرگاني به منطقه آزاد داده ميشد كه هماكنون با تخفيف 2 درصدي ميزان آن به 13 درصد رسيده است كه اين ميزان نيز به دليل خدمات ترخيص كاال بوده و بهطور صرف كاال از گذرگاه منطقه آزاد عبور ميكند.

دبير ش//وراي عالي مناطق آزاد در ادامه گف//ت: البته با اصل كاالي همراه مسافر مخالف نيس//تيم ولي محدوديتهايي را در مناطق آزاد قديم و جديد اعمال كردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.