برنامهریزیرسمیبرایگرانيلبنيات

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- در تعطيالت نوروز دو برند مطرح لبني به سبب افزايش هزينههاي توليد، بدون دريافت مجوز اقدام به افزايش قيمت كردند كه به گفته مسووالن با دستور سازمان حمايت، اصالح قيمتها در چند روز گذشته صورت گرفت. اين در حالي است كه به گفته مديرعامل اتحاديه تعاونيهايلبني،باتوجهبهدرخواستكارخانهدارانمبنيبرافزايشقيمتها، مدارك و ادله مستند براي تصويب اين موضوع در اختيار سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده قرار گرفت كه ظرف يك ماه آينده نرخهاي جديدمتناسبباهزينههايتوليدازسويسازماناعالمميشود.محمدرضا گنجي بيان كرد: با وجود افزايش هزينههاي حملونقل، انرژي، دستمزد ...و احتمالتاييدافزايش01 درصديقيمتازسويسازمانحمايتوجوددارد. مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي لبني در پاسخ به سوالي درباره اينكه افزايش مجدد قيمتها، كاهش سرانه مصرف لبنيات را به همراه دارد، عنوان كرد: برنامهريزيمسووالنامربايدبهگونهايباشدكههزينههايتوليدكاهشيابد چراكه كارخانهداران با وجود تسهيالت با نرخ باالي سود بانكي، افزايش همه ساله نرخ بيمه، هزينههاي كارگري ...و چارهاي جز افزايش قيمتها ندارند و اين درحالي است كه اين موضوع كاهش سرانه مصرف لبنيات از سبد خانوار را به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.