بازار صادراتي زعفران در خطر

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران-بااينكهكارشناسانبارهابهحمايتازبازارصادراتي زعفران و جلوگيري از قاچاق پياز آن تاكيد كردهاند اما هنوز تغييري در اين روند به وجود نيامده اس//ت. اين در حالي اس//ت كه طبق روال هرساله، در ارديبهشتماه شاهد قاچاق پياز زعفران هستيم كه در صورت استمرار اين روند عالوه بر از دست دادن اشتغال و توليد، بازار ملي و انحصاري صادرات از بين خواهد رفت. بر همين اساس نايبرييس شوراي ملي زعفران با بيان اينكهكشتهرهكتارزعفراندرافغانستانمعادلبيكاري001 نفردركشور است، افزود: از اين رو ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ساير دستگاههاي نظارتي با شدت هر چه بيشتر بايد با اين پديده شوم مبارزه كنند چراكه در غير اين صورت در آيندهاي نه چندان دور افغانها بازارهاي صادراتي را به سبب نبود وجود محدوديتهاي صادراتي قبضه ميكنند كه در اين صورت ديگر توليد معنايي ندارد. غالمرضا ميري در ادامه از ثبات قيمت طالي سرخ طي دو ماه اخير در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر كيلو زعفران چهار ميليونو003 وحداكثرپنجميليونو007 هزارتوماناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.