کاهش05 درصدیروزهایناسالمپایتخت

Jahan e-Sanat - - News - ديدگاه

آلودگيهوايتهرانوديگركالنشهرها كه در سالهاي 90 و 91 بحراني جدي در ح//وزه زيس//تمحيطي را به دنبال داش//ت، امروز با اقدامهاي انجام ش//ده توسط دس//تگاههاي ذيربط در دولت يازدهم بهويژه وزارت نفت، به خوبي در حال كنترل و كاهش است.

در دورههاي قبل//ي وضعيت هواي كالنشهرها و شهرهاي صنعتي به دليل مصرف بنزين پتروشيميها در شرايط بحران//ي قرار گرفت تا ان//دازهاي كه در فصلهاي بهار و تابستان نيز كه پديده وارونگي هوا وجود ندارد، هواي شهرهايي چونتهران،اصفهان،مشهد،تبريزواراك آلوده ميشد.

بههميندليلمسووالنمحيطزيستي دولت تدبير و اميد چاره كار را در توقف توليدبنزينبيكيفيتديدند.فروردينماه سال 1393 بود كه توليد و توزيع بنزين پتروشيمي به دليل س//رطانزا بودن و عامليتاصليپايداريهوايآلوده،بهطور كاملمتوقفشد.بهگفتهمعصومهابتكار، رييسسازمانحفاظتمحيطزيست،اين نوعبنزينسوختبسيارخطرناكحاوي بنزن بود كه سرطانزا بودن اين ماده نيز محرز شده است. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تاكيد وزارت نفت و سازمان محيطزيست، بساط توزيع رفرميت از كشور برچيده شد و جايش را به بنزين باكيفيتيورو4 داد.بهگزارششانا،بهبود نسبيكيفيتهوايتهرانوكالنشهرهاي كش//ور در سه سال گذش//ته از جمله دستاوردهاي انكارناپذير و ثمره تدابيري اس//ت كه موجب كاه//ش آاليندههاي مضر و سرطانزا در پايتخت شده است. اين موفقيت ش//ايد در نگاه نخست به چشم ديده نشود اما هنگامي كه تقويم هواي روزهاي چهار سال گذشته را ورق ميزنيموآنراباسالهايقبلترمقايسه ميكنيم، متوجه ميشويم كه حال هوا چگونه بود و حاال چه شده است.

مس//ووالن س//ازمان حفاظ//ت محيطزيس//ت بارها اعالم كردهاند كه س//الهاي 90 و 91 ناسالمترين سالها براي تهران و ديگر كالنشهرها بوده است، حتيعنوانشدميزانبنزندربنزينطي س//ال ‪6/98 ،1391‬ يعني معادل شش برابر استاندارد بود است كه خوشبختانه اين عدد به رقم استاندارد يعني »يك« بسيار نزديك شده است.

آمار و ارقام دس//تگاههاي س//نجش آلودگي هوا نيز اين امر را اثبات ميكند، به طور مثال تعداد روزهاي ناسالم سال 1390 ته//ران 215 روز ب//وده اس//ت، ارديبهشتماهسال09 سرشارازروزهاي هواي بس//يار ناس//الم بود و م//ردم اين كالنشهراز03 روزاينماه،51 روزهواي ناسالم را تجربه كردند.

روزهايي كه كودكان و سالخوردگان و بيم//اران قلبي و ريوي امكان تردد در ش//هر را نداشتند و انسانهاي سالم در معرض بيماريهاي تنفس//ي حاد قرار گرفتند حتي سه روز از روزهاي باقيمانده ارديبهشت 09، هوا بسيار ناسالم شد كه تنفس در آن براي ش//هروندان بس//يار خطرناك بود.

تعداد روزهاي ناسالم در سال 91 نيز 146 روز بوده اس//ت، وضع هواي تهران در سال 91 نيز تعريفي ندارد، سالهاي 90 و 91 ب//دون روز هواي پاك يا حتي هواي سالم سپري شده است.

بيشترينروزهايارديبهشتسال29 نيزناسالمبرايگروههايحساسگذشته اس//ت، 21 روز از 31 روز ارديبهش//ت 92 براي عبور س//الخورگان و كودكان و بيماريهاي تنفس//ي خطرناك بوده اس//ت و در ادامه 9 روز هواي سالم را در ارديبهشت29 تجربهكردهايمويكروز هواي ناسالم. ثبتاتفاقكمسابقه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و با دستور توقف توليد و توزيع سوخت پتروشيميها و توزيع سوخت استاندارد يورو4، مردم بس//ياري از كالنش//هرها توانستند هواي باكيفيتتري را تجربه كنند.يوسفرشيدي،رييسسابقمركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيطزيست در آخرين روز ارديبهشت سال39 عنوانكردهبودكههوايتهران در روندي كمسابقه از ابتداي سال (93) در شرايط ناسالم قرار نگرفته است.

وي با بيان اينكه نداشتن هواي ناسالم در سه سال گذشته در مدت مشابه در تهران س//ابقه نداشته است، افزود: يكي از دالي//ل عمده هواي س//الم در تهران توزيع بنزين با اس//تاندارد يورو 4 است زيرا اي//ن بنزين داراي بنزن و تركيبات هيدروكربني بسيار پاييني است بنابراين ميزان تولي//د ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون هم كاهش مييابد.رشيدي در ارديبهش//ت 93 اعالم كرده بود: ممكن اس//ت وضع جوي هم در ش//رايط هوا تاثيرگذارباشداماقطعانقشبنزينيورو4 دركاهشآلودگيهوابسيارپررنگاست. اولين وعدههاي دولت فعلي بهبود وضع آلودگي هوا بوده و تا امروز به اين اقدامها ميتوان اش//اره كرد: توقف توليد بنزين در پتروش//يميها، جايگزيني سوخت مايع مصرفي نيروگاهها با گاز طبيعي به عنوان سوخت پاك، رايزني با عراق براي كنترل ريزگردها، تصويب مصوبهاي كه 13 ارگان كليدي را موظف به همكاري براي بهبود آلودگي ميكند، ارگانهايي متشكلازنمايندگان31 دستگاهاجرايي از جمله وزارتخانههاي نفت، نيرو، كشور، راهوشهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آم//وزش پزش//كي، آموزشوپرورش، ارتباطات و فناوري اطالعات، س//ازمان حفاظتمحيطزيست،معاونتراهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي.همچنين سازمان حفاظت محيطزيست به عنوان يكياز61 دستگاهمتوليكاهشآلودگي هواازسال29 تاكنونتدابيرواقدامهايي را در زمينه كاه//ش آلودگي هوا اتخاذ كرده اس//ت كه ش//امل ح//ذف بنزين پتروش//يمي، اس//تاندارد ي//ورو 4 براي س//وخت، توزيع سوخت اس//تاندارد در

كالنشهرها،استاندارديورو4 برايتوليد خ//ودرو و جلوگيري از ش//مارهگذاري موتورسيكلتهاي كاربراتوري از ابتداي مهرماه اس//ت و براساس ش//واهد، اين اقدامها تا حد زيادي در كاهش آلودگي هوا موثر واقع شدهاند.

افزايش6 برابري

آمار و ارقام دس//تگاههاي س//نجش آلودگيهوايتهراندرسال59 نشانداد هوايپايتختنسبتبهسال29،داراي 277 روز پاك و سالم بوده است.

مقايس//ه وضع كيفي هواي تهران از ابتداي س//ال 92 تا پايان سال 95 نش//اندهنده آن است كه در سال 95 تعداد روزهاي پاك 71، س//الم ،260 ناسالم براي گروههاي حساس 80 روز و 9 روز نيز ناسالم بوده است در حالي كه در سال 92 تعداد روزهاي پاك 3، سالم 202 روز، 148 روز ناسالم براي گروههاي حس//اس و چهار روز ناسالم بوده است.

همچنين در سال 94 تعداد روزهاي پاك 21 روز، 233 روز سالم، 105 روز ناسالم براي گروههاي حساس، پنج روز ناس//الم و يك روز بس//يار ناسالم بوده است، س//ال 1393 نيز 16 روز پاك، 233 روز سالم، 112 روز ناسالم براي گروههاي حس//اس و چهار روز ناسالم داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.