قيمت خريد برق تجديدپذير ثابت ماند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير نيرو از عدم تعديل قيمت خريد تضميني برق تجديدپذير نسبت به س//ال گذش//ته در پي ايجاد ثبات مناسب در قيمت انرژيهاي تجديدپذير خبر داد.

به گزارش مهر، سيدمحمد صادقزاده افزود: در مصوبه وزارت نيرو آمده است با افزايش ظرفيتها، قيمتهاي برق تجديدپذير كاهش يابد كه با وجود اين مصوبه براي اطمينانبخشي به بخشخصوصي تغييري در قيمتها ايجاد نشده است تا بخشخصوصي با آرامش به احداث نيروگاههاي تجديدپذير بپردازد.

رييس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق گفت: ميانگين قيمت خريد هر كيلووات ساعت برق تجديدپذير 400 تومان است.

معاون وزير نيرو با اش//اره به اينكه مجلس و هيات وزيران مصوبات خوبي در زمينه انرژي تجديدپذيرها داش//تند، بهگونهاي كه تجديدپذيرها استقالل خوبي پيدا كردند، گفت: بنابراين صورت حسابهاي غيردولتي را با اطمينان ميتوانيم پرداخت كنيم چون ساختار تجديدپذيرها از ساير بخشهاي انرژي مجزا شده و منابع مالي مستقلي از مجلس گرفته است كه نويدبخش توسعه انرژي تجديدپذير خواهد بود.

صادقزاده با اش//اره به اينكه سال گذشته موفق شديم مصوبههاي مجلس و هي//ات وزي//ران را اجرايي و قيمتهاي قابل قبولي از نظر بخشخصوصي و ش//ركتهاي خصوصي اعالم كنيم، گفت: خوشبختانه استقبال خوبي نيز از احداث نيروگاههاي تجديدپذير شده بهگونهاي كه در پايان سال گذشته ظرفيت تجديدپذيرها بالغ بر 340 مگاوات بود و اميدواريم با اجرايي شدن قراردادهاي احداث نيروگاههاي تجديدپذير ظرفيت تجديدپذيرها تا پايان سال 96 به هزار مگاوات برسد كه يك ركورد محسوب خواهد شد.

رييس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق گفت: از سال 97 به بعد با توجه به اس//تقبال بخشخصوص//ي و تامين مالي در اين بخش ميتوانيم اميدوار باش//يم هرس//ال هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي بخش تجديدپذير اضافه شود.

ويافزود:هماكنونيكهزارو005 مگاواتقراردادخريدتضمينيبرقداريم كه بيش از 700 مگاوات آن از نوع خورشيدي، بادي، زمين گرمايي، زيست توده و آبي كوچك است كه عمليات اجرايي آن آغاز شده است.

ص//ادقزاده گفت: هم//ه هزار و 500 مگاوات قرارداد س//اخت نيروگاههاي تجديدپذير با ش//ركتهاي ايراني منعقد ش//ده است كه اين شركتها تامين مالي ساخت نيروگاه را يا خودشان بهعهده ميگيرند يا با مشاركت شركتهاي خارجي انجام خواهند داد.

وي با اشاره به استقبال زياد شركتهاي خارجي براي ساخت و سرمايهگذاري انرژيهاي تجديدپذير گفت: ارتباط مس//تقيم با س//رمايهگذاران خارجي در قراردادهاي منعقد شده نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.