امضاي اولين قرارداد پتروشيمي با فرانسويها

Jahan e-Sanat - - News -

يكي از ش//ركتهاي زيرمجموعه توتال با همكاري اكس//نس فرانس//ه ق//راردادي ب//ه ارزش 60 ميليون يورو براي رفع گلوگاهه//اي توليد در يكي از بزرگترين مجتمعهاي پتروشيمي ايران در عس//لويه را در دس//ت اقدام دارند.

به گزارش انرژينيوز، توتال فرانسه بدون ترديد فعالترين شركت اروپايي در صنعت نفت ايران در دوران پسابرجام ب//وده و اگر از امضاي ق//رارداد دائمي فروش روزانه حدود 160 هزار بش//كه نفتخامبهاينشركتفرانسويبگذريم در طول حدود يكسال گذشته تاكنون تفاهمنامههاي متعددي با اين شركت فرانسوي در حوزه صنايع پتروشيمي، توسعهمياديننفتوگازوهمكاريهاي پژوهشي و آموزشي امضا شده است.

در اي//ن بين امض//اي موافقتنامه اصولي توس//عه فاز 11 پارس جنوبي با توتال را بايد پس از قرارداد فروش نفت مهمتري//ن توافق با بزرگترين ش//ركت نفتي فرانس//ه عنوان كرد و پيشبيني ميش//ود به زودي توتال در مناطق توسعه ميدان نفتي آزادگان در كنار ش//ركتهاي ش//ل انگليس، اينپك//س ژاپن، پترون//اس مالزي و روسنف//ت روس//يه به رقاب//ت براي امضاي قرارداد نهايي بپردازد.

در اي//ن بين ش//ركت فرانس//وي CECA متعلق به گروه ARKEMA وابس//ته به گروه توتال فرانسه اخيرا با همكاري شركت اكس//نس Axens موفق به امضاي يك قرارداد توسعهاي در صنعت پتروش//يمي ش//ده و حتي عملي//ات اجرايي اين پ//روژه به زودي آغاز خواهد شد.

ب//ه گ//زارش انرژيني//وز، هدف از اجراي اين پ//روژه به ارزش حدود 60 ميليون يورو رفع گلوگاههاي توليدي و ارتقاي تجهي//زات فرآيندي يكي از بزرگترين مجتمعه//اي آروماتيكي صنعت پتروش//يمي در عسلويه بوده ك//ه با اج//راي اي//ن پ//روژه در مدت زمان 18 ماه ظرفيت توليد پارازايلين افزايش مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.