استرس كوتاهمدت حمله آمريكا به بازار نفت

Jahan e-Sanat - - News -

مرتضي بهروزيفر، كارشناس مسايل انرژي درباره تاثير حمله نظامي آمريكا به س//وريه روي بازار نفت و قيمتها به ايلنا گفت: حمله نظامي آمريكا به س//وريه هدفمند بود و ادعاي اين كش//ور اين بود كه به دولت سوريه گوشمالي دهد تا سراغ سالح شيميايي نرود.بهروزيفر خاطرنشان كرد: سوريه كشوري نيست كه حتي اگر تمام چاههاي نفتش را ببندد تاثيري در دنيا داشته باشد.وي اظهار داشت: با حمله نظامي آمريكا فقط بازارها در كوتاهمدت دچار استرس شدند كه شايد دامنه اغتشاشات گسترده شود مثال چنانچه روسيه، ايران يا عربستان بخواهند اقدامي انجام دهند. اين كارشناس مسايل انرژي يادآور شد: در حال حاضر تصور نميكنم كه بقيه كشورها بخواهند به اين تنش دامن بزنند بنابراين بعيد است كه اين مساله تعميق و گسترش پيدا كند و تاثير چنداني نيز روي بازار نفت ندارد و در بلندمدت نميتواند قيمتها را تحت تاثير قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.