رهاسازي آب سد كرج آغاز شد

Jahan e-Sanat - - News -

دبير كميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل استان البرز اعالم كرد: به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي ناشي از باال آمدن آب سد كرج، عمليات رهاسازي بخشي از آب اين سد روز گذشته آغاز شد.به گزارش ايرنا، حميد منصوري افزود: با توجه به روند افزايشي دماي هوا در البرز و حجم ورودي آب بهسداميركبيربرايمتعادلنگهداشتنمخزنوكنترلآن،عملياترهاسازي آب اجرايي شد. وي اظهار داشت: با توجه به وضعيت آب و هوايي در روزهاي آينده اين رهاسازي آب ادامه خواهد داشت. اين مسوول هدف از اين اقدام مديريت صحيح سيالب در منطقه و جلوگيري از بحران احتمالي و كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از سيالب ذكر كرد. ظرفيت سد اميركبير كرج حدود081 ميليون مترمكعب است كه بارندگيهاي سال آبي جاري حدود 60 درصد ظرفيت اين سد را پر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.