صحبت بر سر تمديد توافق زود است

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

ب//ه گفت//ه وزير ان//رژي روس//يه توليدكنندگان بايد ش//رايط ب//ازار را بررسي كنند و صحبت كردن در مورد تمدي//د توافق كاه//ش توليد در حال حاضر زود است.

به گزارش رويترز، الكساندر نواك اف//زود: اظهارنظ//ر در م//ورد تمديد توافق جهاني كاهش توليد نفت براي نيمه دوم سالجاري ميالدي اكنون زود است.

وي تصريح ك//رد: در مورد تمديد احتمالي اي//ن توافق صحبت كردهايم كه براس//اس آن، روسيه وعده كاهش تولي//د 300 هزار بش//كهاي خود در روز را داده است كه اين مهم با كمك توليدكنندگان نف//ت داخلي و دولت انجام ميشود.

نواك گفت: تصميم بر س//ر تمديد تواف//ق كاه//ش در اواخر م//اه جاري ميالدييااوايلماهآيندهميالديگرفته خواهد شد ضمن اينكه توليدكنندگان نفت نيازمند ارزيابي بازار در ماه مارس، آوريل و مي هستند تا بتوانند در مورد تمديدياعدمتمديدتوافقكاهشتوليد نفتتصميمبگيرند.

كاهش توليد نفت از سوي اعضاي اوپك و برخي كش//ورهاي غيراوپكي در اول ژانوي//ه س//الجاري ميالدي با هدف تقويت بهاي جهاني نفت كليد خورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.