شرايط سخت رقابت در بازار پتروشيمي

Jahan e-Sanat - - News - نمايه

ش//ركتهاي آمريكايي به صورت جدي وارد بازار محصوالت پتروشيمي شدهاند از همين رو كشورمان بايد حتما در بحث پتروش//يمي يك اس//تراتژي كوتاهمدت انتخاب كند.

به گ//زارش مه//ر به نق//ل از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش//اورزي تهران، مهدي شريفينيكنفس گفت: ش//ركتهاي آمريكايي هم به صورت جدي وارد بازار محصوالت پتروشيمي ش//دهاند از همين رو ايران بايد حتما در بحث پتروش//يمي يك اس//تراتژي كوتاهمدت انتخاب كن//د تا بازارهايي مثل آفريقا و اروپا و بازارهاي جديد را كنار دست بازاري مثل چين قرار دهيم. حتي در اين باره، برنامه ميانمدت هم چارهساز نيست.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: س//ال 95 حدود 20 ميليون تن صادرات پتروشيمي، نزديك به 10 ميلي//ارد دالر رخ داد كه اميدواريم با طرحهايي كه امس//ال در سال 96 به بهرهبرداري ميرس//د، اين رقم به 23 ميليون تن برسد. البته اين امر مستلزم اين است كه ما بتوانيم درست فعاليت كنيم و اقدام//ات الزم را انجام دهيم. به هرحال رقابت س//نگيني در بازارها وجود دارد و يكي از اين بازارهاي عمده هم بازار چين اس//ت. اي//ن بازار بحث خودكفايياش را دنبال ميكند يعني چينيها از زغال سنگ، الفين و از الفين پليمرتوليدميكند.

اين فع//ال اقتصادي اعتق//اد دارد: شرايط سختتر ش//ده است با وجود اينكه محصوالت اي//ران، محصوالتي خوب با بازارهاي خوب است اما باالخره در سال 96 بايد كمربندها را محكمتر بست و بيشتر كار كرد چراكه رقابت در بازارهاي جهاني باال گرفته است.

به گفته وي، ابتداي امسال معاون وزيرنفتدرامورپتروشيميومديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، سال 1396 را س//ال تسريع در بهرهبرداري حداكث//ري از اجراي برج//ام و تغيير شرايط حاكم بر كشور براي شكوفايي مجدد صنعت پتروشيمي كشور خواند و صحبت از افزايش ظرفيت اس//مي محصوالت پتروشيمي كرد.

ش//ريفينيكنفس افزود: بنابراين ابتداي امسال افزايش ظرفيت اسمي محصوالت پتروشيميها مطرح شده است. اين افزايش ظرفيت اسمي چيزي حدود س//ه ميليون تن است. اگر اين ميزان افزايش در ظرفيت اس//مي رخ ده//د صادرات به ح//دود 11 ميليارد دالر ميرسد. البته بايد توجه كرد كه افزايش اين ظرفيتها همينطور ادامه پيدا ميكند. در حال حاضر ظرفيت كل ايراننزديكبه06 ميليونتناستكه اگر پتروشيميهاي جديد وارد سرويس شوند، اين ظرفيت به 120 ميليون تن خواهد رسيد. البته بايد توجه كرد كه اين اقدام چند سال زمان ميبرد و مساله فاينانس و مجوزهاي مختلف هم در اين ميان وجود دارد.

گفتني است پتروشيميها بخش مهمي از اقتصاد كش//ور را تش//كيل ميدهن//د و حت//ي در دس//تورالعمل ساماندهي بازار ارز كه معاون اول رياست جمه//وري ابالغ كرد، پتروش//يميها در گ//روه هم//ان صادركنندگان//ي ق//رار گرفتند ك//ه باي//د ارز حاصل از فروش محصوالتش//ان را وارد شبكه بانكيكنند.

به اين ترتيب وضعيت آنها در سال 96 و افزاي//ش تولي//د محصوالت آنها ميتواند به اقتصاد كشور كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.