علم پشت دروازه ثروت

نگاهی به عملکرد کیفی موسسات خصوصی آموزشی کشور؛

Jahan e-Sanat - - News -

سحرقناتی- چندی پیش وزیر آموزش و پرورش از گسترش نقش موسسههای آموزشی خصوصی که همه تالششان افزایش نگاه کمی به آم//وزش و رویکرد تس//ت محور و کنکور مدار در مدارس اس//ت هشدار داد و قول داد تالش کند تا از این گسترش جلوگیری کند اما ورود و افزایش حضور این موسس//هها در مدارس چه آس//یبهایی را به دنبال خواهد داش//ت؟ چه چیزی س//بب ش//ده تا وزیر در این باره هش//دار جدی دهد؟ رویکرد کنکور ب//ه آموزش و تمرکز ب//ر نمره و معدل و رتبه کنکور چه پیامدهایی برای دانشآموزان امروز و شهروندان فردا خواهد داشت؟ این پرسشها و بیشتر را با چند کارشناس آموزشی و صنفی و معلمان مطرح کردیم که دیدگاههای آنان را در ادامه میخوانیم.

کنکورزدایی از س/پهر نظام رس/می تعلیم و تربیت

مرتضی نظری، پژوهشگر آموزش و پرورش و توس//عه انس//انی در این زمینه عنوان کرد: پذیرش ادامه روند کنونی و کنکورزده مدارس ایران تنها در ش//رایطی امکانپذیر است که چشم بر موج جهانی تغییرات ببندیم. وی ادامه داد: بنا بر تخمین اداره آمار ایاالت متحده تا س//ال 2020 یعنی تا سه سال دیگر بیش از پنج میلیون روبات مشغول کار خواهند شد. پیشبینی مجمع جهانی اقتصاد از گسترش اس//تفاده از ماش//ینآالت و تکنولوژیه//ای فناورانه، هوش مصنوعی، رشد بیوتکنولوژی، روباتی//ک، نانو و وقوع انقالب چهارم صنعتی اس//ت و این تحوالت همگ//ی از پیچیدگی نیروی انسانی متناسب با دنیای پیش رو خبر میدهد. در این میان سیستمهای آموزش و پرورش اگر این موج تغییرات را نادیده بگیرند، ناخواسته مرتکب جفایی بزرگ در حق نسلی ش//دهاند که بنا به اعتماد یا نی//از خانوادهها عهدهدار تربیت آنها هس//تند. س//ایه س//یاه کنکور بر سپهر مدارس ایران رو به گسترش است و این سایه سرد قصد دارد تا چتر خود را تا مدارس ابتدایی بگس//تراند. نظری تاکید کرد: کنکور و آزمونهای رنگارنگ موسسات مربوطه، فاقد هرگونه سودمندی مهارتی برای دانشآموزان اما دارای س//ودی سرشار برای صاحبان این »قمار س//ازمانیافته« است. ما نیاز به یک جریان فراگیر و مطالبهگر رسانهای داری//م تا این صنع//ت قمارگونه که موفقیت بچهه//ا را در آزمونهای پوچ تس//تزنی به افتخاری کاذب برای مدارس و خانواده مبدل س//اخته، به چالش بکشد. حتی یک موسسه کنکور را نمیتوان پیدا کرد که برای »توسعه توان فردی دانشآم//وزان« اندک دغدغهای داشته باشد. نکته کنکوری اما تلخ این ماجرا اینجاست که این قمار میلیاردی تاکنون بدون چراغ س//بز برخی مدیران مدارس و مدیران عال//ی وزارت آموزش و پرورش در 02س//ال گذش//ته و نیز ب//دون همراهی صداوس//یما امکان رش//د و تکثیر نداش//ته است. واقعا ما با طالییترین دوران زندگ//ی فرزندان ایران چه میکنی//م؟ تصور کردهایم با نظام تربیت تس//تی و آموزش چهارگزینهای، شهروندان آینده ایران چه کیفیتی خواهند داش//ت؟ راه درمان این بلیه، بازگرداندن آموزش و پرورش به مدار زندگی و پذیرش واقعیتها و آموزش مهارتهای ضروری زندگی است؛ راهی که باید آن را »کنکورزدایی از سپهر نظام رسمی تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران« نام نهاد. از کنکورتا فروش خدمات آموزشی عزتاهلل مهدوی، نویس//نده و دبیر فلسفه نی//ز در ای//ن مورد بی//ان ک//رد: از روزی که گزین//ش خودمختار دانش//گاهها بر اس//اس ضوابط خاص جای خود را به کنکور متمرکز داد، رقابت برای اش//غال صندلی مناسب در دانش//گاهی دلبخواه، تبدیل به کابوسی شد که دیگر هیچگاه پایان نخواهد یافت. هرچند پذیرشهای فلهای- پولی بسیاری از دانشگاهها که همچون قارچ سر برآوردند و حتی در بعضی از رش//تهها توان به حد نصاب رساندن تعداد دانشجو را نداشتند، نتوانست زخمهای روانی این کابوس را التیام بخش//د. فاجعه زمانی به اوج خود رس//ید که در این جدال فرسایشی برای سبقت گرفتن دانشآموزان از یکدیگر، خطوط ریلگذاری حرکت قطار آموزشی برای رسیدن به ایستگاه دانشگاه از دبیرستانها آغاز شد. تعلیم و تربیت رسمی فراگیر که به طور نانوشته وعده شغل به مدرکدارها هم میداد با عدم تناسب بین تعداد صندلی دانشگاهها با مدارس مواجه شد که هرساله هم بر تعداد ش//رکتکنندگان این رقابت افزوده میشد. ایده کالسه//ای آمادگی کنکور در دهه 50 به توس//عه موسساتی در جهت بهرهگیری از این موج انجامید اما این وسوس//ه حتی برای مسووالن مجتمعهای رزمندگان جذاب و یکی از فعالیتهای جبرانی محسوب شد و هنوز هم ب//ا طرح »آیههای تمدن« ادامه دارد. در دهه 07، فعالیت گستردهتری را در بخشخصوصی شاهد هستیم. البته حضور موسسات کنکوری درآغ//از با اما و اگرهای//ی همراه بود. بنابراین در همان دهه کس//انی بودن//د که در تبیین ماموریت وزارت آم//وزش و پرورش مباحثی را مطرح میکردن//د از جمله این تئوری که مدارس محل عرضه خدمات آموزشی هستند و عرض//ه و تقاضاس//ت که چنین ب//ازاری را مدیریت میکند و خانواده و دانشآموز خریدار آن هس//تند. تئوریزه شدن حضور موسسات کنک//وری، زمان//ی در میدان عم//ل فعلیت بیشتری پیدا کرد که اولیا و دانشآموزانشان دیگ//ر اعتمادی به فعالیت آموزش//ی جاری مدارس نداش//تند. در مقابل بسیاری هم باور کرده بودند که اگر بهترین پرسنل و امکانات در دست دولت و عوامل آن باشد، در رقابت با بخشخصوص//ی ناکارآمدتر مینماید. وی تاکید کرد: کالف سردرگمی که نظام رسمی آم//وزش و پرورش با آن دس//ت و پنجه نرم میکرد، آنقدر فرسایشی بود که نتواند حتی یک سند تحول بدون مشکل فراهم کند. در حال حاضر هم آموزش و پرورش رس//می و هم رس//انه ملی پذیرفتهاند که این موسسات مخاطب دارند. تعلیم و تربیتی که باید در پی هر سرشماری آنقدر انعطاف داشته باشد که تعداد رش//تهها و پذیرشهایش را ساماندهی کند، حاال اس//یر شرایطی است که موسسات رقم میزنند و این صنعت چند صد میلیاردی آنقدر قدرتمند شده است که خطمشی کتاب درسی و حتی سازمان سنجش را اسیر بازی شطرنج خود میکند. حاال در فصل نمایشگاه کتاب هم خیمههای این موسس//ات در کویر تعلیم و تربیت، آنچن//ان طمطراق دارند که کسی یارای مقابله با آنها را ندارد.

پیامدهای ورود موسسههای آموزشی به مدرسهها

صفیه بس//یم، کنش//گر صنفی- رسانهای معلمان در ادامه در این خصوص تصریح کرد: عواقب زیادی هم برحضور این موسس//ات در مدرس//هها مترتب اس//ت که مهمترین آنها عبارتند از:

-1 کاه//ش س//طح علم//ی دانشآموزان فارغالتحصی//ل از دبیرس//تانها ک//ه بعد از رونق این موسس//ات و تبلی//غ نتیجهگرایی در م//دارس به جای مفهومگرایی در آموزش مقطع متوسطه، دیگر کالسهای دبیرستان ش//اهد بروز اس//تعدادهای درخشان و خالق در س//طح مدارس نبوده و کالسهای درس ب//ه محلی برای تقویت تس//تزنی و راهیابی به دانش//گاه تبدیل شده است. این امر باعث ش//ده هم معلمان دیگ//ر دروس محوله را به شکل خالقانه ارائه ندهند و هم دانشآموزان انگی//زهای در طرح و حل مس//ایل گوناگون علمی مرتبط با دروس دبیرس//تان نداش//ته باش//ند. نبود خالقیت الزم در طرح مس//ایل درسی و ارائه نشدن راهحلهای متفاوت باعث کاهش سطح علمی فارغالتحصیالن آموزش و پرورش شده است.

-2 وجود فش//ار بر معلمان و دانشآموزان به جهت ضیق وقت و نبود اس//تراحت کافی ک//ه با وجود کالسهای آموزش//ی مختلف و ایجاد رقابت کاذب در زمینه موفقیت درکنکور باعث شده هم دانشآموزان سالهای پایانی دبیرس//تان و هم معلمانش//ان فشار زیادی را تحمل کنن//د. دانشآموزان خود را مجبور به ش//رکت در کالسهای کنکور، تقویتی و عقب نماندن از قافل//ه دروغین آموزشهای الزم میبینن//د و معلمان هم به جهت رقابت با دیگر دبیران جهت کس//ب برخی مزیتها مجب//ور به آموزش تس//ت در کالس درس و آموزش مطالب//ی خارج از وظیفه کاری خود هستند؛ آموزشهایی که به نادرستی کیفیت کار معلمان را مش//خص میکند. درحالی که درکالسهای مدرس//ه دانشآموز باید با حل مس//اله و تمرینهای مهارتی بیش//تر درگیر شود تا بتواند مفاهیم علمی دروس را نهادینه کند. فش//ارهای ناش//ی از ای//ن آموزشهای خارج درس//ی عالوه بر کاستن زمان مطالعه محتوامحور به منزلت کاری معلمان نیز آسیب رس//انده و میزان کارایی و مه//ارت تدریس آنه//ا را در گرو آمادهس//ازی برای کنکور قرار داده است.

-3 وج//ود موسس//ات تقویت//ی و کنکور یک پیامد دیگر هم داش//ته که باعث کاهش توان حرفهای معلمان ش//ده اس//ت. در اغلب م//وارد دبیران و آموزگاران ب//ا اجبار بر تهیه کتابهای منتشره موجود، خود را از طرح و برنامه خالقانه و مبتنی بر توانایی دانشآموزان خالص کردهاند. این امر باعث شده در مدارس بدون توجه به توانمندی دانشآموزان مطالب از روی کتب آموزشی ارائه شود. اگر معلمی هم بخواهد از این امر دوری کند، متهم به کمکاری و دوری از به روز بودن آموزش میشود.

-4 وجود موسس//ات آموزشی و گسترش کتب و ابزارهای کمکی آنها درسطوح مختلف تحصیلی عواقب متفاوتی دارد. از جمله اینکه در س//طح دبیرس//تانها به کاهش بار علمی و نکت//های بودن امر آم//وزش میانجامد. در س//طح ابتدایی وضعیت بسیار نگرانکنندهتر اس//ت. دانشآموزان این مقطع به جای آنکه آموزشهایی در س//طح کتاب ببینند و خود ب//ا کاوش و خالقی//ت ب//ه نتایج م//ورد نیاز برسند، با انواع کتابهای کمکدرسی مواجه میش//وند؛ کتابهایی که ی//ک بار تحمیلی بر ذهن پرش//ور و پرسش//گر آنها محس//وب میش//ود و اجازه آموزش پرنش//اط را از آنها گرفته و آنها را وادار به آموختن مطلب زائد و بیهوده و فرصت آموزشهای الزم مهارتی را از آنها س//لب میکند. کودکان درک درستی از مفاهیم ارائهش//ده در این کتابها ندارند و فقط بار اضافی است که بر جسم و ذهنشان تحمیل میشود. حضور موسسات و کتابهای کمکآموزشی در سطح مدارس شاید در نظر اول باعث کیفیتبخش//ی به آموزش شود اما اگر به درستی تحلیل شود، مشخص میشود علت عمده کاهش کیفیت آموزش درمقاطع مختلف تحصیلی است. وجود این بار اضافی و خستگی دانشآموزان در یادگیری این حجم از مطال//ب غیرالزامی یکی از علل اصلی افت تحصیلی در مدارس است. اینکه دانشآموزان خود را در برابر س//واالت ازپیش طرح شده و حتی حل شده میبینند، دیگر خود را مجبور به تفکر و تعقل روی مطلب درسی نمیدانند و فق//ط به فکر گرفتن نتیجه و کس//ب نمره هس//تند، بیآنک//ه اص//ل مطالب درس//ی را آموخته باشند.

در نهایت این موسس//ات در بعد عمومی، آم//وزش را از اه//داف متعالی خ//ود خارج و در رقابت//ی میبرن//د که هیچ س//ودی برای کش//ور ن//دارد و در بع//د ف//ردی هزینههای تحصیل در مقاطع باالت//ر را برای خانوادهها سنگین میکنند تا جایی که خانوادههایی با درآمد کمتر از این گردونه خارج میش//وند و خانوادههایی که توان پرداخت پول بیشتری دارند، میمانند. از این رو این موسسات برای خانوادههای کمدرآمد یا متوس//ط، بنبستی برای رسیدن به موسسات آموزش عالی دولتی، خصوصا دانشگاههای برتر به وجود میآورند و دسترس//ی به آموزش عالی را برای خانواده فوق س//خت میکنند و به نوعی سبب عدم توانمندسازی این خانوادهها و طبقاتی کردن آموزش میش//وند که این مساله در تقابل با اهداف اجتماعی دولتهاست.

موسس//ات خصوص//ی روی//ای کودک//ی دانشآموزان را بلعیدهاند

علی بهشتینیا، کنشگر صنفی- رسانهای معلم//ان هم از آموزگارانی اس//ت که در این زمینه گفت: کیف و کولهپشتی دانشآموزان پ//ر از کتابهای آموزش//ی، تس//ت و آزمون است و دیگر جایی برای خاطرات و رویاهای کودکانه آنها نیس//ت. سالهاست که حضور موسس//ات خصوص//ی و مال//ی در مدارس، رویای کودکی دانشآموزان را بلعیده اس//ت و دانشآموزان از قول چراغ جادویش//ان فقط موفقیت در آزمونهای تستی و قبولی کنکور را میخواهند. حضور موسسههای خصوصی و مالی در مدارس خالف قانون اساسی است و با برنامه درس//ی ملی کشور مغایرت کامل دارد. »برنام//ه درس ملی« به عنوان یکی از زیرنظامهای اصلی سند تحول بنیادین، زمینه ایجاد تحول همهجانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم میآورد. س//ند برنامه درس ملی با ه//دف ارتقای کار تحقی//ق و پژوهش در مدارس تدوین ش//ده اس//ت تا ضمن ارتق//ای محتویات کتابهای درس//ی، نق//ش و تاثیرگ//ذاری معلمان نیز افزای//ش یابد. ع//الوه بر حض//ور غیرقانونی موسسههای خصوصی در مدارس، باید دانست اهداف این موسسهها در تقابل با اهداف سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی نیز اس//ت. موسسههای خصوصی در مدارس به هیچ یک از اه//داف نظام تعلیم و تربیت نمیپردازند و حت//ی در مقابل این اهداف با همس//و کردن خانواده و حمایتهای رسانهای به گونه عمل کردهان//د که حضور ناخوان//ده خود را موجه دانس//ته و در رقاب//ت با معل//م، ابتکار عمل را ب//ه دس//ت میگیرند تا مناف//ع مالی خود را تامی//ن کنند. کتاب ریاض//ی که به اذعان مولفان قرار بود پژوهشمحور باش//د، پس از حضور موسس//ههای خصوص//ی در مدارس، آموزشمحور شد و س//هم دانشآموز از حل مساله، کشف، استدالل و حدس و آزمایش به کمترین مقدار رسید. کتاب علوم که با تاکید ب//ر کیفیت مطالب و با اهداف تقویت روحیه پرسشگری و اعتماد به نفس تدوین شده بود، با انباشتی از تست و آزمون این موسسهها رنگ باخت و به کتابی تبدیل شد که دانشآموز از مطالعه آن صرفا به دنبال پاسخگویی به آزمون و تستهاست، نه کشف و یادگیری. با رویکرد جدید کتاب مطالعات اجتماعی یعنی فاصله گرفتن از شیوههای سنتی تاکید بر محفوظات و دانستنیها و سخنرانی صرف معلم، قرار بود برای یادگیری جغرافیا کفشهای دانشآموزان گلی شود، در تاریخ با هویت فرهنگی و تمدنی ایران آشنا ش//وند و درس مدنی را با زندگی واقعی دانشآموزان پیوند زنند. آیا موسسات خصوصی و مالی با انگیزههای مادی میتوانند دانشآموز را برای رس//یدن ب//ه اهداف فوق هدایت کنند؟ آیا این موسس//هها توانستهاند در درس ادبیات ویژگیهای گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خردهمهارته//ا را مورد توجه قرار داده و فن بیان دانشآموز را تقویت و سخن گفتن آنها را پرورش دهند؟ به راستی این موسسات به جز نمایش غیرواقعی در حوزه آموزش به کدام یک از اهداف س//ند تحول بنیادین و اهداف نظام آموزشی پرداختهاند؟

موسسات خصوصی ادراک و احساس دانشآموز را تبدیل به ماش/ین تستزنی کردهاند

صدور مجوز موسسههای خصوصی برای حضور در مدارس تلویحا به منزله ناکارآمدی برنامههای آموزشی و معلمان است. از بررسی عملکرد موسسههای مالی در مدارس پیداست که این موسسهها صرفا مدارس را یک بنگاه اقتص//ادی میدانند و با وج//ود مغایرتهای قانون//ی قصد ترک م//دارس را ه//م ندارند. موسس//ههای خصوص//ی و مالی ب//ا افزایش حجم مطالب، تبلیغ و تلقین میکوش//ند به حضور خ//ود در نظام آموزش//ی و بین اولیا، مشروعیت و استمرار بخشند که البته این راه موفق نیز بودهاند. این موسسات از ارزشهای نظام آموزشی و سطح روابط عاطفی معلمان و دانشآموزان کاسته و از دانشآموز پویا که صاحب ادراک، احساس، خرد و منطق است، یک ماشین تس//تزنی ساختهاند. همچنین ب//ا وجود تاکید بر پ//رورش در نظام تعلیم و تربی//ت و مظلوم بودن این حوزه در مدارس، موسسات خصوصی، اندک فرصت پرداختن به پرورش را از مدارس و دانشآموزان گرفتهاند و ب//ا پرداختن بیش از ان//دازه و غیرمتعارف به آموزش، مان//ع پرداختن مدارس به حوزه پرورش و رسیدن نظام آموزشی به هدف غایی خود یعنی تربیت شهروند شدهاند. گردش مالی باورنکردنی همچنی//ن محمد رضاخ//واه، عضو کانون صنفی تهران نی//ز در خصوص گردش مالی موسس//ات میگوید: کنکور و آموزشگاههای آزاد و افراد ش//اغل در این ح//وزه میتوانند مزیتهای زیادی برای آموزش و پرورش کشور داشته باشند که الزم است به آنها اشاره شود اما در حال حاضر این موسسات به دلیل فقدان قوانین مناس//ب یا به روز نش//ده به غولهای بزرگی تبدیل ش//دهاند که بسیاری از مبانی اخالقی و اجتماعی جامعهای که با آنها ارتباط دارند را زیر پا گذاشته و قوانین یا رابطهها را به نفع خود تغییر دادهاند. برای اینکه بفهمیم آیا این موسسات قادر هستند اینکار را انجام دهند یا نه کافی است به گردش مالی این موسسات توجه کنیم. اسفندیار چهاربند، رییس آموزش و پرورش ش//هر تهران، در دیماه س//ال 93 گفته: »برآورد ما در تهران این است که یک میلیون نفر س//اعت در سال از این آموزشها استفاده میکنند و گردش مالی این تعداد که شامل کالسهای آزاد و فوقبرنامههای مدارس دولتی و غیردولتی است، چیزی حدود 300 میلیارد تومان است که با احتساب گردش مالی موسسات آموزشی غیرمجاز این عدد به 500 میلیارد تومان میرسد.« برای کل کشور هنوز کسی نگفته است که چه گردش مالی وجود دارد اما گر فرض کنیم شهر تهران یک میلیون دانشآموز از 21میلیون دانشآموز کل کشور را داشته باشد، این گردش مالی باید 12 برابر رقم فوق شود که به عددی معادل شش هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به باورم این عدد بسیار بزرگتر از این مقادیر است چراکه تقریبا تمامی موسس//ات برای فرار از پرداخت پنج درصد عوارض، اقدام به عددسازی میکنند و گاه تا 90 درصد مبالغ کالسها را در آمار مالی خود کاهش میدهند. از طرفی علی عبدالعالی، مدیرگ//روه ارتباط با مدارس دانش//گاه علم و صنعت میگوید: »مقولهای به اس//م »کنکور آزمایشی« در سال بالغ بر هزار میلیارد تومان گ//ردش مالی دارد و از محل چاپ کتابهای کمکآموزشی نیز به همین میزان پول نصیب موسسات خصوصی میکند.«

با این دو رقم باال و با حذف جعلسازیهای مالی میتوان به عدد هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی این موسسات در سال 93 رسید. بودجه آموزش و پرورش در این سال، حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده است. آموزش و پ//رورش این پول را میان یک میلیون معلم، کادر اداری، دانشگاه شهید رجایی، مجموعه دانش//گاههای فرهنگیان ...و برای رسیدن به اه//داف متعدد آموزش//ی و پرورش//ی که در سند بودجه مشخص میشود، خرج میکند و تعادل//ی بی//ن این مخارج و اه//داف ایجاد میکن//د. اما این موسس//ات اغلب برای یک هدف یعنی کنکور و میان مدرسان معدودی که حداکثر تعداد آنها به دو تا سه هزار نفر در کل کش//ور میرسد، این رقم پول که معادل 42 درصد بوجه آموزش و پرورش در س//ال 93 اس//ت را به دست میآورند. مطمئنا این پ//ول کالن که نه پرداخ//ت مالیاتی چندانی دارد و نه حتی خرج آن از جیب اولیا توجیه مناس//بی دارد، برای امتداد و ادامه دار بودن نیازمندیهای//ی دارد و ای//ن نیازمندیها را با پ//ول کالنی که در اختی//ار دارد، میتواند به نوعی توجیه کند. در میان صدا و س//یما، نمایندگان مجلس که گاه از مافیای قوی این اف//راد برای مقاومت در مقابل تغییرات قانون کنکور مینالند، خانوادهها، مسووالن آموزش و پرورش، رس//انههای مکتوب و غیرمکتوب، همه و همه حمایتشان میکنند. پول کالنی که از این راه به دست میآید، بسیاری از افراد را در مکانهای مختلف فاس//د یا به عنصری برای حفظ و دوام این مجموعه تبدیل کرده است و هربار که پای سخن مسوولی مینشینی میبینی چگونه این پول یا منابع آن در ادارات، مدارس ...و فساد ایجاد کرده است.

انتق//ادات جدی معلم//ان و فعاالن کانون صنفی فرهنگی، به موسسات خصوصی کنکور دانشآموزان، صنعتی من درآوردی که فقط پ//ول کالنی نصیب تعداد مح//دودی از افراد میکند، عنوان شد. باید دید آموزشوپرورش که خود دامنزننده فعالیتهای این موسسات اس//ت، چه میزان به ای//ن چالشها و نقدها توجه میکند.

گ//ردش مالی این موسس//ات که ش//امل کالسه//ای آزاد و فوقبرنامههای مدارس دولتی و غیردولتی نیز میشود، چیزی حدود 300 میلیارد تومان است که با احتساب گردش مالی موسسات آموزشی غیرمجاز به 500 میلیارد تومان هم میرسد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.