تبدیل شهرداری به یک حزب سیاسی!

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-محسنسرخوشهرداریتهرانرادروضعیتموجودبهیکحزب سیاسی تشبیه کرد و گفت: شورای پنجم باید فضای سیاسی شهرداری را تعدیل کرده و ش//هرداری را از سیاستزدگی دور کند چراکه در حال حاضر به علت سیاسیکاریهای افراطی آقای شهردار، شهرداری تهران تبدیل به یک حزب سیاسی شده است. این فضا باید تغییر کرده و نشاط کار اجرایی در شهرداری جایگزین شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بدون هیچ شکی در دوره پنجم شهردار تهران تغییر خواهد کرد گفت: هر کسی در دوره آتی وارد شورای شهر شود، فرقی نمیکند و بدونشک شهردار تهران در دوره پنجم شوراها تغییر خواهد کرد. در شورای چهارم با وجود فضای موجود، همه سعی خود را به کار بستیم تا نظارت کامل را انجام دهیم اما به خاطر حمایت بیچون و چرای بسیاری از اعضای شورا از شهرداری مشخص است که سیستم نظارتی ابتر میماند. هر چند ما سعی کردیم که حداقل اطالعرسانی را داشته باشیم تا حداقل مردم در جریان باشند که در شهرداری چه میگذرد. رییس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مجلس باید پاسخگوی رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران باشد، ادامه داد: اکنون اکثریت اعضای شورای شهر چهارم بیچون و چرا از شهردار تهران حمایت میکنند و تا زمانی که این حمایت بیقید و شرط ادامه دارد، امکان استیضاح و اعمال نظارت قاطع بر شهرداری در شورای شهر وجود ندارد. وقتی شهردار خودش میداند نظارت قاطعانهای بر اعمالش حاکم نیست و امکان استیضاحش نیز وجود ندارد، مشخص است که سایه نهاد نظارتی را بر شانه خود احساس نمیکند. طبق قانون، نظارت در شورا دارای سه مرحله است. مرحله یک دادن تذکر به شهردار است. در صورتی که اعضا در عملکرد شاهد نقص، کمبود یا هر ابهامی باشند، تذکر میدهند و شهردار پاسخ میدهد. اگر پاسخ قانعکننده نبود، تبدیل به سوال میشود که شهردار به صورت حضوری در صحن علنی شورا مورد پرسش و پاسخ قرار میگیرد. اگر باز هم قانعکننده نبود درخواست استیضاح میشود که حداقل به دو سوم آرای اعضا نیاز دارد. امری که هرگز در شورای شهر تهران تامین نشد.محسن سرخو، ابتر بودن سیستم نظارتی را ناشی از فقدان اهرم فشار استیضاح بر گردن شهردار دانست و ادامه داد: البته ما به اینکه هر هفته شهردار را استیضاح کنیم، اعتقاد نداریم چراکه در اینصورت ثبات مدیریت در شهر تهران به مخاطره میافتد. شهردار تهران در حال حاضر خود را پاسخگو نمیداند و اعمال نظارت شورای شهر را جدی نمیگیرد و خیالش راحت است که هرگز اکثریت برای استیضاحش حاضر نمیشوند. زمانی که شهردار میداند شورا در نهایت به او تذکر میدهد و تذکر تبدیل به سوال میشود و هرگز به استیضاح منجر نمیشود، مشخص است که این سیستم نظارتی ابتر باقی میماند. وی همچنین به وظایف مهمی که شورای شهر در دوره پنجم باید به آن بپردازد اشاره کرد و افزود: در دوره آینده باید در قدم اول برنامه پنج ساله دوم به طور دقیق به اجرا درآید و شورای شهر، شهرداری را انتخاب کند که بتواند عقبماندگیهای موجود در برنامه دوم را جبران کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.