اجازه حذف اعدام قاچاقچیان را نمیدهیم!

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: بعد از برجام قولهای مساعدی از نظر ورود تجهیزات برای مبارزه و کشف مواد مخدر به ما داده ش//د و فضایی برای خرید این تجهیزات فراهم ش//د. به این ترتیب در زمینه خرید تجهیزات دیگر مشکلی نداریم و اگر اعتبار ارزی آن فراهم شود، میتوانیم خرید تجهیزات را داشته باشیم که مجلس و دولت باید ارز خاصی را برای ورود این تجهیزات معین کنند. هماکنون نیز از برخی کش//ورها تجهیزات را وارد میکنیم و خرید آنها مثل قبل خیلی سخت نیست.

س//ردار علی مویدی درخصوص حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر نیز صراحتا اعالم کرد: مس//اله حذف اعدام قاچاقچیان مطرح نیس//ت و به رسانهها تذکر میدهم که این مساله را بیخود و بدون منطق اعالم و مطرح نکنند زیرا برخی رسانهها درصدد فراهم کردن فضا برای قاچاقچیان هستند! با این حال اعالم میکنم نه مجلس نه دستگاه قضا و نه دولت به دنبال حذف اعدامها نیستند، بلکه به دنبال اصالحاتی درخصوص مجازات مجرمان موادمخدر هستند. حذف اعدامها اصال مطرح نیست و صورت نخواهد گرفت. با اصالح قانون اعدام قاچاقاچیان موادمخدر موافق هستم اما نه من و نه هیچ دلس//وزی با حذف این اعدامها موافق نخواهد بود و اجازه آن را نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.