هوایقصرشیرینوسرپلذهابدرمرزهشدار

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از وضعیت هشدار هوای قصرشیرین و سرپل زهاب خبر داد.

رضا محمودیان ضمن بیان این مطلب افزود: امروز وضعیت ریزگردها در هوای شهرس//تانهای قصرشیرین و سرپلذهاب در حد هشدار قرار گرفته است. در حال حاضر وضعیت هوای کرمانشاه عادی است چراکه ریزگردهاازاینمنطقهعبورکردهاند.طبقپیشبینیهواشناسیدراستان کرمانشاه از امروز بارش پراکنده باران را خواهیم داشت و در روزهای آینده نیز بارندگی در سایر نقاط استان را داریم.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اس//تانداری کرمانشاه در پایان افزود: وضعیت ریزگردها در شهرستانهای قصرشیرین و سرپلذهاب تا پایان امروز در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.