شهرداریتهران3 برابروزارتراهازخزانهملی پول دریافت کرده است

Jahan e-Sanat - - News - شورای شهر

ایلنا- عضو علیالبدل شورای شهر تهران در صفحه توئیترش نوشت: سال 95 شهرداری تهران سه برابر بودجه وزارت راهوشهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده است.

افشینحبیبزادهدرصفحهتوئیترشآوردهاست:سال59 شهرداری تهران سه برابر بودجه وزارت راهوشهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده است اگر حملونقل در اولویت است پس آثار آن کجاست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.