شكستغيرقابلبخششانريكه

Jahan e-Sanat - - News - تلكس منهای فوتبال

هرچند پروين قصد داشت وساطت كند و بخشش يك بازيكن را بگيرد اما در فوتبال امروز هر اش//تباه چند ميليارد هزينه بر ميدارد و ديگر روش »برگشت با دسته گل« كارايي ندارد.

ورود علي پروين به پرونده رامين رضاييان همانقدر كه نش//ان از مرام و معرفت س//نتي او دارد، نمادي هم هست بر تفاوت فوتبال صنعتي مدرن با فوتبالي كه تنها عشقش دويدن دنبال توپ چهل تيكه بود.

مرد چشم تيلهاي محبوب فوتبال ايران عادت ندارد كه كسي روي حرفش حرف بزند و رويش را زمين بيندازد، ش//ايد هم او به خاطر رضاييان رفته تا رضايتنامه اين جوان را از طاهري بگيرد اما هر چه هست بيش و پيش از هر نكته ديگري به ياد آورنده بهروز رهبري فرد و همين علي آقاي پروين است.

اين دو پيشكسوت امروز فوتبال روزگاري عجيب در پرسپوليس داشتند و هر چند هفته يك بار بهروز رهبريفرد دستهگلي به آب ميداد و علي پروين او را از پرسپوليس بيرون ميكرد و پس از چند روز رهبريفرد با دستهگل به تمرين پرسپوليس ميرفت و با وساطت بزرگان برميگشت و چند هفته بعد دوباره همين قصه تكرار ميشد.

در فوتبال امروز اما هر قهر و آشتي و هر تمرد و دعوا ميتواند چند ده يا حتي چند صد ميليون تومان براي باشگاه ضرر داشته باشد. اينكه رضاييان عصبي درگيري راه بيندازد آن هم قبل از يك بازي سنگين آسيايي كه براي رسيدن به آن چند ميليارد تومان هزينه شده، از منظر اقتصادي قابل توجيه نيست و هيچ كارفرمايي هم اين همه هزينهكرد را دوباره در معرض خطر يك بازيكن كه اشتباه ميكند قرار نميدهد.

بحث اين مقال البته علي پروين است كه با دست خالي پرسپوليس را بدون حقوق دادن به بازيكنان جمع ميكرد و با گل و شيريني و عذرخواهي آنها را ميبخشيد. اين مربي كهنهكار هنوز مسير سابق را ميخواهد برود؛ همان مسير كه بزرگياش را تهديد كرد و در ورزشگاه آزادي علي پروين بزرگ مورد حمله با پوست پرتقال قرار گرفت. اين همان مسير خاص بود، همان مسير كه اشتباه بود و حتي اگر اشتباه هم نبوده باشد متعلق به آن دوران بود.

مهدي تاج در مورد بخشيدن جرايم مالي گفت: جريمه براي آن است كه بخش//يده نشود نه اينكه بخشيده شود. كيروش و برانكو هم طرح و الگوي پروين – رهبريفرد را اجرا نميكنند. دوره و زمانه عوض شده. آن مسير ديگر به نتيجه نميرسد، نه در مورد رضاييان، نه در مورد رحمتي، نه در مورد فراز فاطمي و نه در مورد كرار.

به نوشته مهر، الگوي گل و شيريني گرفتن در صنعت فوتبال ديگر كاربرد ندارد، اينجا يك اشتباه چند صد ميليون و برخي مواقع چند ده ميليارد هزينه برميدارد،پسجاييبراياشتباهكردننيست.ايستادنباشگاهپرسپوليسپاي تصميم سرمربياش و حمايت از او سه چراغ سفيد دارد. باشگاه برابر بازيكني ايستاد كه ابتداي فصل به همين باشگاه و هوادارانش توهين كرده بود و طبيعتا نبايد با هيچ پادرمياني هم بخشيده ميشد. زالتان: يونايتد بايد در تابستان خريدهاي زيادي كند رضاييان تسويه كرد؛ قطر مقصد بعدي رامين جاللي: پرسپوليس با شايستگي صدرنشين ليگ است مارسلو: تاوان اشتباهمان را داديم هفتهسيويكمسري A؛پيروزيآسانيوونتوسمقابلكيهوو كاميابينيا: الريان كار خيلي سختي برابر ما دارد جشن قهرماني پرسپوليس در بازي با پديده برگزار ميشود

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

يك شوك عصبي ديگر از بارسا به هوادارانش و اينبار برابر ماالگا! چه كسي باور ميكرد تيمي كه س//ويا را س//ه روز پيش در نيوكمپ له كرده بود، در ماالگا به يك شكستخورده تمامعيار تبديل شود؟

بارسا شب بسياري بدي را براي باخت انتخاب كرد. تنها چند ساعت پس از توقف رئال برابر اتلتيكو، بهترين فرصت براي رسيدن به صدر جدول و در اختيار گرفتن سرنوشت قهرماني مهيا شده بود. رئال در حالي دربي را به پايان برد كه حس يك تيم ناكام را داشت. شايد تساوي برابر اين اتلتيكو، براي هيچ تيمي نميتواند حس شكست را داشته باشد اما رئال ميدانست كه پيروزي بارسا برابر ماالگا، به معناي خطري جدي در راه قهرماني اش خواهد بود اما آنها نميدانستند كه بارسا به ديدار برابر ماالگا مثل يك بازي معمولي نگاه ميكند؛ انگار سه ساعت پيش هيچ اتفاقي در برنابئو نيفتاده بود!

يك بار ديگر ثابت شد كه ديدارهايي هستند كه مستقيما به تيم لوئيس انريكه، حس تنبلي را منتقل ميكنند؛ گويي رفتن به زمين براي بازيكنان آزاردهنده است؛ انگار قرار است در يك ديدار دوستانه به ميدان بروند و نه يك بازي مهم در الليگا.

براي باخت شنبه شب گذشته فقط ميتوان چنين توجيهي داشت. چه كسي باور ميكرد بارسلونايي كه چهارشنبهشب گذشته سويا را با سه گل شكست داد و دنيا را انگشت به دهان كرد، برابر ماالگا با دو گل مغلوب شود؟

بارسا دو محروم و سه مصدوم داشت؛ با اين وجود انريكه ميتوانست يكي از بهترين تركيبهاي ممكن را برابر ماالگا به ميدان بفرستد اما در عوض تركيبي معمولي با حضور ذخيرههايي چون متيو، گومس و دنيس سوارز را برابر ماالگا قرار داد. اين سه بازيكن همانهايي هستند كه انريكه اعتماد چنداني به آنها در بازيهاي بزرگ ندارد اما مگر بازي با ماالگا يك بازي بزرگ نبود؟ بازي با ماالگا نميتوانست بارسا را به صدر جدول برساند؟ چنين تركيب ناقصي نميتواند جاي هيچ توجيهي داشته باشد.

يكي از بزرگترين تفاوتهاي بارسا با رئال در همين مساله است. رئال با تيم دوم خود همواره نمايشهايي بهتر و متقاعدكنندهتر نسبت به تركيب اصلي خود ارائه داده است. ذخيرههاي رئال و آنهايي كه كمتر به ميدان رفتهاند، همواره توانستهاند پاسخ اعتماد زيدان را دهند اما در بارسلونا عكس اين قضيه را شاهد هستيم.

به بازي متيو در نيمه اول دقت كنيد. او روي گل اول در مهار ساندرو به قدري بد عمل كرد كه اين بازيكن در لحظهاي كه پاس مورالس را دريافت كرد، كامال تنها بود. با ديدن بازي متيو همواره اين سوال مطرح ميشود كه او چه برترياي نسبت به بارترا داشت؟ چرا بارترا كه محصول الماسيا بود، بايد به دورتموند فروخته شود) او حاال دفاع ثابت اين تيم آلماني است(. چرا و چگونه انريكه متيو را به بارترا ترجيح داد؟

با همه اين تفاسير معتقدم همه تقصيرات اين شكست را نبايد به پاي ذخيرهها نوش//ت و نبايد همه بار مس//ووليت را روي دوش متيو، دنيس و گومس گذاشت. در اين بازي، بودند بازيكنان هميشه ثابتي همچون آلبا كه از فرم هميشگي خود فاصله داشتند. در نيمه دوم، اينيستا و سرجي به جاي دنيس و متيو وارد زمين شدند. روند بازي كمي بهتر ش//د ولي ديگر دير ش//ده بود چرا كه گل ماالگا، بيش ازاندازه روي شانههاي بارسا سنگيني ميكرد.

در آن شرايط روحي و ذهني، حتي بهترين تركيب بارسا نيز نميتوانست نتيجه بگيرد و اين اش//تباهي بود كه انريكه مرتكب ش//د و مانور بد موقع او روي بازيكنان ذخيره، تاواني سنگين در پي داشت.

به داوري بازي نيز بايد اشاره داشت. خيل مانسانو كه در بازي با ويارئال دو امتياز از بارسا گرفت و در نيمه نهايي كوپا دل ري با اخراج غيرقابل درك سوارز باعث شد او بازي فينال را از دست بدهد، شب گذشته نيز داوري نامتعادلي داشت. او پنالتي واضح روي سرجي روبرتو را بيرون محوطه تشخيص داد و در نيمه اول نيز ميتوانست خطاي مدافع ماالگا روي گومس را پنالتي بگيرد البته كه يك گل سالم ماالگا نيز به اشتباه آفسايد اعالم شد. در بازيهاي بزرگ و در مقطع حساس فصل، يك تيم بيش از همه به بازيكنان بزرگ و فوق ستارههايش متكي ميشود اما بارسا از همين ناحيه ضربه خورد. اخراج نيمار در دقيقه 65 و در شرايطي بسيار نامسووالنه، كار بارسا براي زدن گل تساوي را دشوارتر كرد. نيمار همچون مسي و سوارز، از فرم هميشگي خود ب//ه دور بود ولي در ش//رايطي كه ي//ك كارت زرد در نيمه اول دريافت كرده بود، آن خطاي شديد و گرفتن كارت بعدي، كامال غير قابل درك بود.

واضح اس//ت كه بارس//ا در اين فصل از ناحيه داوري ضربات فراواني خورده است ولي اين بار نميتوان و نبايد شكس//ت بارس//ا را متوجه اين قضيه دانس//ت. واقعيت اين اس//ت كه بارسا در بدترين زمان ممكن، چوب تنبلي بازيكنانش و تركيب غلط مربياش را خورد.

آقاي انريكه؛ اين شكست غيرقابل بخشش است و براي هيچ هواداري جاي توجيه ندارد. شايد در ادامه فصل، ديگر چنين هديهاي از سوي رئال تقديم بارسا نشود و چه حيف كه قدر اين موقعيت دانسته نشد. انتقادشديدانريكهازداور لوئيس انريكه در پايان بازي گفت: نتيجه پاياني غيرمنصفانه بود. همه تالشمان را كرديم. بازي در دست ما بود و با يك اشتباه فردي گل خورديم. موقعيتهاي زيادي خلق كرديم ولي بدشانس بوديم. در نيمه اول توپ سوارز ميتوانست گل شده و روند بازي تغيير كند و در نيمه دوم يك پنالتي روي س//رجي روبرتو هم اعالم نش//د. بايد اين بازي را ميبرديم ولي نشد. با اين شكست، شانسمان براي قهرماني كاهش يافت ولي به مبارزه ادامه خواهيم داد. اخراج نيمار: خطاهايي شديدتر از خطاي نيمار از سوي بازيكنان ماالگا شاهد بوديم كه يك كارت هم به آنها تعلق نگرفت. قانون بايد براي همه باشد؛ نه اينكه هر خطاي بازيكنان ما با كارت زرد جريمه شود. نميفهمم چ//را خط//ا روي روبرتو را بيرون گرفتند و پنالتي اعالم نش//د. ديگر به اين داوريها عادت كردهايم. رونالدوونيمارغايباناحتماليالكالسيكو احتمال غيبت كريس//تيانو رونالدو، ستاره رئالمادريد در الكالسيكو مثل نيمار افزايش يافته اس//ت. س//تاره برزيلي بارسا پس از درگيري با بازيكنان ماالگا از زمين اخراج شد و اين احتمال وجود دارد كه از سوي كميته انضباطي الليگا با محروميت روبهرو ش//ود ولي در س//وي ديگر، رونالدو نيز ش//انس بااليي براي محروم ش//دن از الكالسيكو دارد.

در حالي كه تنها يك بازي تا اين ديدار حساس و سرنوشتساز باقيمانده، ستاره پرتغالي كه چهار كارت زرد دريافت كرده، خطر محروميت را به شدت حس ميكند. دني كارواخال كه او نيز اين خطر را حس ميكند، در ديدار روز گذش//ته كارت زرد گرفت تا از ديدار بعدي تيمش محروم شده و براي بازي با بارسا آماده باشد.

با اين حال رونالدو چنين اقدامي انجام نداد و حاال خطر محروميت را حس ميكند، مگر زيدان ترجيح دهد به او در بازي بعدي استراحت داده تا بهطور حتمي مقابل بارسا به ميدان برود. در حالي كه رئال با سه امتياز اختالف صدرنشين است، استراحت دادن به بهترين گلزن تيم ريسك بزرگي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.