خسته نباشي دالور!

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

به لطف مجموعهاي از آدمهاي كلهشق و بيعقل كه با پرتاب نارنجك، ليزرافشاني! و بقيه موارد ‪300 ،200‬ هزار دالر ضرر گردن فدراسيون انداختند، فدراسيون فوتبال تازه دارد به اين نتيجه ميرسد كه بايد كنترل بيشتري روي تماشاگران خودش داشته باشد.

به لطف مجموعهاي از پروندههاي بدهكاري در فيفا، فدراسيون فوتبال تازه به اين نتيجه رس//يده كه بايد روي جذب بازيكنان خارجي نظارت بيشتري داشته باشد.

به لطف مجموعه فراواني از بدهيهاي باشگاههاي دسته اول و ليگ برتري، فدراسيون فوتبال تازه به اين نتيجه رسيده كه بايد از مجموعه باشگاهها كم كند تا باشگاههايي كه توان مالي ندارند بيش از حد خرج نكنند!

دقت كرديد؟ ما فدراسيوني نداريم كه خردمند باشد و خودش به اين موارد برسد. ما فدراسيوني داريم كه حتما بايد فيفا و هزار تا پرونده بدهي داخلي و خارجي با پتك بزنند توي سرمان تا به اين نتيجه برسد كه بايد يك تكاني به خودش بدهد! خسته نباشي دالور! خداقوت پهلوان! افقي: 1-بينشفلسفيكهباسنجيدننميتواندرستيمطلبيراثابتكرد-ازكلماتپرسشي 2-ازحبوبات-عجلهوشتابكردن-شغلوپيشه -3 خرگوش عرب- نبرد ميان نادرش//اه افش//ار و محمدشاه گوركاني در هندوستان- نوبت نمایش فيلم در سينما -4 اره درودگري- خواستني تشنه- شعبدهباز بامهارت 5-حرفسيزدهمالفبايانگليسي-سيارهايدرمنظومهشمسي-جزیيازسالحانفجاري-شمارهقهرمان 6-برپاياسبمينهند-كشوريدرجنوبغربيآسيا-فرهيختگان -7 بيپيچ و خم- زرین- واحد شمارش انسان 8-محكمواستوار-دانشوآگاهيداشتن-ميزكوچكمبلمان 9-بازسازيفرشفرسوده-زنمعتكفدیرنشين-بههمسایيدهشده -10 فرمان هدایت كش//تي دریایي- س//رگرد قدیم ش//هرباني- مهمترین صادرات روغنيشكل و معدني كشورمان 11-شهرگالدیاتورها-صفتروباه-غيرواضحونامشخص-نفسخستگان 21-طبقاتجهنم-یكصدمترمربع-افرادمورداعتماد -13 ميگيرند تا در پناه باشد- چگونگي وضع مزاجي- بازي حرام و خانمانبرانداز -14 گشادگي ميان دو كوه- برگزیده و برتر- راهي براي حيوانات اهلي 51-یكبارهخودماني-نظامسياسيمبتنيبرحكومتاشرافساالري

ج عمودي: 1-فيلميبابازيفاطمهمعتمدآریا-استخدامغيردائم 2-نالهاندوهزدگان-سرشناسونامي-دریایيدرتركيه -3 حف//ار قنات- كش//وري در آس//يا با مركز وینتي//ان- از سبزيهايساالدي -4 جایگاه عكس و تمبر- كش//نده خاموش- س//الح خميده ورزشي 5-كلمهانتخاب-عاملاصليتصادفرانندگي-وسيلهايدر بازيتنيس-منوشما -6 نشانه حساسيت پوس//تي- خردمند و عاقل- دستور و فرمان -7 پوشش پارچهاي كفش- آنچه از گذشته در یاد ميماندآسایش 8-خوشقدوقامت-ساختگيوغيراصلي-كلهپز -9 قبول درخواس//ت- در وه//م و خيال افكندن- عنصري در هوا 01-سالتركي-پرچموبيرق-مایهعذابوگرفتاري 11-پهلوان-گدایيكردن-ضمادزخمبندي-نيزهكوچك 21-ابتدايليل-عمويعرب-نوكپرندگان 31-قلهكوه-اشرفمخلوقات-درسدرستنوشتن 41-شهريدرشمالشرقيفرانسه-حكمتحكيمانیونان باستان-روديدركشورمان -15 كار افراد قابل اعتماد- افراط در بيان احساسات د و جواب جدولشماره458 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.