پرسپوليس به دنبال انتقام

Jahan e-Sanat - - News -

چهارمين هفت//ه از رقابته//اي اين فصل ليگ قهرمانان آس//يا، امروز با ديدار تيمهاي پرسپوليس و استقالل خوزستان برابر حريفاني از قطر آغاز ميشود. در ادامه رقابتهاي اين فصل ليگ قهرمانان آس//يا، امروز پرسپوليس در ورزشگاه آزادي ميزبان الريان قطر خواهد بود. پرس//پوليس كه در ديدار رفت در قطر با نتيجه 3 بر يك از حريف قدرتمندش شكست خورده بود در بازي برگشت تنها به انتقام ميانديشد.

باتوجهبهنتايجپرسپوليسدرديدارهايرفت)يك برد، يك مساوي و يك باخت( موقعيت سرخپوشان ايراني بسيار متزلزل است و در صورتي كه اين تيم برابر الريان در تهران هم امتياز از دس//ت بدهد با توجه به اينكه الهالل عربستان ديگر تيم گروه D بازي نسبتا آس//اني برابر الوحده امارات دارد، ممكن است شانس صعود سرخها به مرحله بعد را بسيار كم كند. ديدار دوتيمساعت91 آغازميشود.پرسپوليساكنونبا4 امتياز تيم سوم گروه است و الريان با 6 امتياز در صدر قرار دارد. در ديگر ديدار اين گروه از س//اعت 21:30 الهالل عربستان به مصاف الوحده امارات ميرود.

همچنين در ديگر بازي استقالل خوزستان ايران به مصاف لخويا قطر ميرود. اين ديدار در قطر برگزار ميشود. در بازي رفت استقالليها در اهواز برابر لخويا به تساوي يك- يك رسيدند كه با توجه به كيفيت و قدرت اين تيم قطري، نتيجه خوبي تلقي ميشود.

استقالل خوزستان ايران اكنون صدرنشين گروه B مسابقههاست و برابر لخويا تنها به حفظ صدرنشيني ميانديشد؛ هدفي كه با كسب يك تساوي برابر لخويا قابل دسترسي است. نماينده خوزستاني فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسيا در اين فصل بهترين نتيجه را در بين تيمهاي ايراني كس//ب كرده و برخالف نتايج نسبتا ضعيفش در ليگ برتر ايران، ميتواند در آسيا حرفهايي براي گفتن داش//ته باشد. ديدار دو تيم از س//اعت 20 در ورزشگاه لخويا آغاز ميشود. در ديگر ديدار اين گروه از س//اعت 20:15 الجزيره امارات به مصاف الفتح عربستان ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.