نگراني فدراسيون فوتبال ايران از لحن تند نامه فيفا

Jahan e-Sanat - - News -

ايس//نا- رييس فدراسيون فوتبال به خاطر لحن تند نامه فيفا به خاطر اتفاقات ناگوار ايران و چين، ابراز نگراني كرد.

مهدي تاج با بيان اينكه داور و ناظر داوري ديدار ايران و چين در مرحله انتخابي جامجهاني روس//يه گزارش تندي را به فيف//ا ارائه دادهاند، گفت: پرت//اب نارنج//ك در ديدار با چين كه منجر به آس//يبديدگي كمكداور شد و نيز برخي رفتارهاي ناشايست مانند پايين كشيدن پرچمهاي فيفا، باعث ش//ده فيفا نامهاي به فدراس//يون ايران ارسال كند كه متنش بسيار نگرانكننده است.

او ادامه داد: ش//ايد در مورد پرتاب نارنجك كنار كمكداور دستهايي پش//ت پرده باشد كه خواهان محروم شدن هواداران فوتبال ايران از ديدن بازيها در ورزشگاه باشند اما در كل اين كارها مخرب است. تاج همچنين از قوانين انضباطي جديد فيفا و جريمههاي تعيينشده از سوي فدراسيون جهاني خبر داد و گفت: قوانين جديد بس//يار سختگيرانه است و ميتواند مشكالت زيادي براي فوتبال ايران درست كند.

رييسفدراسيونفوتبالبااعالمآييننامهجديدانضباطيكنفدراسيونفوتبال آسيا گفت: پرتاب بطري و سنگ و انداختن ليزر هركدام پنج هزار دالر جريمه خواهد داشت. وي تاكيد كرد: كنفدراسيون فوتبال آسيا نامه ديگري را به تمام كشورها زده است كه مربوط به رفتارهاي ناشايست تماشاگران است. استفاده از مواد آتشزا چه در صورت انفجار و چه در صورت منفجر نشدن يكي از اين موارد است كه جريمه ميشويم. اگر بخواهيم براساس اين نامه جريمه شويم بايد 150 تا 200 هزار دالر جريمه دهيم كه برگزاري مسابقات برايمان صرف نميكند! پذيرش اين جريمهها برايمان سخت است. براي بار اول يك جريمه و بار دوم يك جريمه ديگر در نظر گرفتهاند كه تا پنج بار قابل افزايش است.

رييس فدراس//يون فوتبال يادآور شد: اگر دو نفري كه در بازي با چين نارنجك پرتاب كردند دستگير نميشدند ممكن بود داور، بازي را نيمهتمام بگذارد كه اين به ضرر ما بود. حتي قطع بازي با نظر داور در آييننامه جديد ايافس//ي پيشبيني شده كه اين براي فوتبال ما جبرانناپذير است. تاج ادامه داد: انداختن فلش و ليز هم پنج هزار دالر جريمه دارد. اين جريمهها قطعي است و ابالغ شده و رسانهها بايد كار جدي انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.