850 ميليون يورو سود خالص يوفا از بازيهاي يورو 2016

Jahan e-Sanat - - News -

آخرين گزارش مالي يوفا نشان داده اين سازمان از بازيهاي فوتبال يورو 2016 فرانسه، 847 ميليون يورو به صورت خالص سود داشته است.

سودخالصيوفاازبازيهاييورو6102 حدود058 ميليونيوروبودهاست.اينسود نسبت به دوره قبل در سال ،2012 بيش از 500 ميليون يورو افزايش داشته است.

پرتغال در بازيهاي يورو 2016 به قهرماني رسيد. اين تيم در بازي فينال مقابل فرانسه با نتيجه يك بر صفر پيروز شد. درآمد كلي بازيهاي يورو ،2016 دو ميليارد دالر بوده است. بيش از يك ميليارد دالر اين مبلغ از دادن حق پخشها به دست آمده است. پرتغال براي قهرماني در اين بازيها 27 ميليون يورو دالر جايزه دريافت كرد.

افزايش درآمد يوفا از بازيهاي يورو به يوفا اين امكان را داد تا بتواند به هركدام از 55 فدراسيون عضو اين سازمان يك ميليون يورو كمك كند. گزارشهاي مالي يوفا همچنين نشان داد درآمد يوفا از حق پخشهاي تمامي بازيها و برنامهها در سال ،2016 س//ه ميليارد يورو بوده است. گزارشهاي يوفا در حالي چاپ شد كه فيفا به تازگي اعالم كرد 369 ميليون دالر خسارت مالي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.