لوييس هميلتون قهرمان شد

Jahan e-Sanat - - News -

راننده انگليسي در مسابقات فرمول يك گرند پري چين به قهرماني رسيد. لوييس همليتون توانست در شرايط سخت آب و هوايي و باران در مسابقاتگرندپريچينبهقهرمانيبرسد.سباستينفتلوكيميرييكونن از تيم فراري تمام تالش خود را براي متوقف كردن هميلتون انجام دادند. دانيل ريچياردو و مكس ورستاپن نيز در اين رقابت حضور داشتند. به نظر ميرسد والتري بوتاس، همتيمي همليتون هنوز در نقش جديد خود خوب جاي نگرفته است. چهار رقيب همليتون شروع خوبي مانند او نداشتند كه باعث شد هميلتون از اين شرايط استفاده كند و جلوتر از رقيبان خود قرار بگيرد و به قهرماني برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.