كشف جاده سنگفرش باستانی در تنگه »بوالحيات« فارس

Jahan e-Sanat - - News -

مراسم تش//ييع پيكر زندهياد محمد حيدري )روزنامهنگار پيشكسوت( صبح ديروز با حضور معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارش//اد اس//المي و جمعي از روزنامهنگاران قديمي برگزار شد.پيكر مرحوم محمد حيدري )حيدر علي( با مشايعت جمعي از دوستان و همكاران قديمي و شماري از روزنامهنگاران جوان، اعضاي خانواده و دوستان در قطعه نامآوران بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

حسين انتظامي، معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي پيش از برگزاري مراسم تشييع زندهياد محمد حيدري با حضور در منزل اين روزنامهنگار قديمي ضمن ابراز همدردي و تس//ليت به خانواده آن مرحوم، از فضايل اخالقي و حرفهاي اين روزنامهنگار باسابقه سخن گفت. در مراسم تشييع پيكر اين روزنامهنگارپيشكسوت،رضاقويفكروهوشنگاعلمبهنمايندگي از انجمن پيشكسوتان مطبوعات، تعدادي از روزنامهنگاران قديمي و ج//وان و چند نف//ر از همكاران محمد حي//دري در روزنامه »اطالعات« حضور داشتند.

در مراس//م خاكس//پاري زندهياد محمد حيدري چند نفر از دوس//تانش درباره فعاليتهاي مطبوعاتي او صحبت كردند و هوش//نگ اعلم، روزنامه نگار قديمي و سردبير ماهنامه آزما نيز ك//ه از همدورهايهاي آن مرحوم در عرصه مطبوعات بود، در س//خناني از طرف همكاران قديمي و انجمن پيشكسوتان مطبوعات درگذش//ت اين روزنامهنگار قديم//ي را به خانواده و دوستانش تسليت گفت.

به گزارش ايسنا، مرحوم حيدري روزنامهنگاري قديمي بود كه بيش از نيم قرن در عرصه مطبوعات به عنوان خبرنگار، نويسنده و سردبير فعاليت مستمر داشت. او از سه سال قبل دچار بيماري سرطان شد كه با تالش شماري از پزشكان متخصص روند درمان را پشت سر گذاشت اما به گفته همسرش اخيرا به دليل يك س//هلانگاري پزشكي بار ديگر حالش رو به وخامت گذاشت و روز شنبه 19) فروردينماه( درگذشت.

زندهياد محمد حيدري در طول سالها فعاليت مطبوعاتي دبيري سرويسهاي مختلف، معاون سردبيري روزنامه اطالعات، سردبيري مجله گزارش و سردبيري نشريات مختلف را عهدهدار بود. اين روزنامهنگار نامدار همچنين ش//اگردان بسياري را در عرصه مطبوعات تربي//ت كرد. نام اصلي اين روزنامهنگار فقيد »محمد اسماعيل حيدرعلي« و آخرين دبير سنديكاي پيشين نويسندگان مطبوعات بود.

مديركل موزهها و اموال منقول تاريخي در نشستخبريبرگزارينمايشگاهاشيايتاريخي در آلمان گفت: »باالخره اين اشياء به سالمت به آلمان رس//يدند و در 24 فروردين با حضور شخصيتهاي سياسي و علمي، شاهد افتتاح آن در شهر بن هستيم و اميدوارم اهدافي را كه مدنظر داشتهايم تامين كرده باشيم.«

درايننشستخبريكهباحضورمحمدرضا كارگر )مدير ادارهكل موزهها(، جبرئيل نوكنده، )رييس موزه ملي( و محمدرضا زاهدي )مدير بخش اموال منقول( برگزار ش//د، محمدرضا كارگر گفت: »بحث برگزاري اين نمايشگاه از سال 2001 بارها تكرار شد، اما باالخره چنين اتفاقات//ي با مخالفتها و موافقتهايي رو به رو ميش//ود، با اين حال خوش//حاليم كه جامعه واكنشنشانميدهد،ماواكنشجامعهفرهنگي را به فال نيك ميگيريم كه اين نشانه پويا بودن جامعهاست.«

كارگر بيان كرد: »فرصتي اس//ت تا بتوانيم بيشتر اطالعرساني كنيم و به مردم اطمينان دهيم. از زماني كه در موزه ملي افتخار فعاليت داشتم، از اين اس//تقبال كردم. طرح برگزاري اين نمايش//گاه از زمان حضورم در موزه ملي و برگزاري »نمايشگاههاي هفت هزار سال هنر ايران« ش//كل گرفت.« بعد از انقالب اسالمي هيچ نمايشگاهي با اين حجم تا به حال شكل نگرفته است، به هر حال براي اولينها بايد انتظار هر موضوعي را داشت.

مدي//ر ادارهكل موزهها با اش//اره به جمله محمدعلينجفيكه»بايدديپلماسيفرهنگي را فعال كنيم«، اضافه كرد: »س//ازمان ميراث فرهنگيبايدنقشجديايفاكند.درهشتسال )دوره اصالحات( اتفاقات خوبي افتاد و رسانهها نيز با اين اتفاقات همراه شدند.در دولت قبل به اينمسايلكمتوجهيميشد،هرچنددرهمان دولت گذشته نيز ديديم كه آثار از خارج به داخل و هم از كشور ما به خارج ميرفت اما مجددا با آمدن دولت فعلي اين مساله در ميراث فرهنگی با جديت دنبال شد.«

مدي//ر ادارهكل موزهه//ا در ادامه بيان كرد: »يكی از نقدهای جدی كه مطرح اس//ت اين استكهآياهمانطوركهمابهخارجیهااطمينان میكنيم، آيا آنها نيز حاضرند اشياء خود را به ما امانت دهند؟ قضيه اين است كه ما قراردادی با موزه بريتانيا داشتيم كه موزه ايران باستان مورد بازسازی قرار بگيرد.«

كارگرباابرازخوشحالیگفت:كشورمكزيك بس//يار مصر و عالقهمند بود تا نمايش//گاهی تحت عنوان »تمدن ماياها« به ايران بفرستد كه شامل 270 ش//یء میشد؛ ما در آن زمان تالش زيادی كرديم كه اين اش//ياء را به ايران بياوريم،امامتاسفانههزينههايیچونجابجايی، بستهبندی و هزينههای اموالی كه به همراه اين اشياءاستبرایايننمايشگاهبه005 ميليون تومان میرسيد. هرچند قرار بود پولی دريافت نكنند اما اين پول تامين نشد.«

او ادامه داد: »ما در همين رابطه با شهرداری جلسهای داشتيم و اعالم آمادگی كرديم كه اين هزينهها را بدهيم، اما متاسفانه اين اعتبار تامين نشد. اما همين حاال هم در صورت تامين اعتبار، آمادگی برپايی اين نمايشگاه را داريم.«

كارگر با اش//اره با س//فر رييسجمهور به ارمنستانگفت:»رياستسازمانميراثفرهنگی در آنجا حضور داش//ت و موزه ملی ارمنستان نامهای را به موزه ملی ايران نوشت و اشيايی را معرفی كرد تا بزرگترين و مهمترين نمايشگاه ارمنستان در موزه ملی ايران به نمايش درآيد كه ماموافقتكرديم.همچنينموزههایكشورهای همس//ايه، كرهجنوبی و كش//ورهای اروپايی پيشنهادهايی را دادند تا اشياء كشورهايشان در ايران به نمايش درآيند.«

مدير ادارهكل موزهه//ا با بيان اينكه مردم فرصت دارند تا اوقات فراغت خود را به گونهای برنامهريزیكنندتابرایاولينبارازاشياءتاريخی خودكههيچوقتديدهنشدهبازديدكنند،گفت: »جمعآوری كلكسيون تمدن مصر در موزه لوور كار دشواری است اما وقتی میآيند فرهنگ و تمدن مصر كه تاريخش مرتبط با ايران بوده را بررسی میكنند، اين اتفاق بسيار خوبی است؛ يعنیداريمشرايطرابهگونهایايجادمیكنيمتا مردم بتوانند دانش خود را افزايش دهند.«

او اضاف//ه كرد: »مجموعه س//ازمان ميراث فرهنگ//ی و اداره كل موزهها با رعايت قوانين، ضوابط، استانداردها و آييننامهها در حد جهانی كامال پذيرفته ش//ده اس//ت و اين كار را انجام میدهد و مصمم هس//تيم تا اين اتفاق به يك جريان فرهنگساز در جامعه تبديل شود و اين موضوع را به طور جدیتری پيگيری كنيم.«

او با اشاره به تعداد اين اشياء تاريخی كه قرار اس//ت در آلمان نمايش داده شوند، بيان كرد: »تعدادنهايیاشياء644 اثرازهزارههفتمپيش از ميالد تا دوره هخامنشی است.«

مديركل ادارهكل موزهها با اشاره مختصر به آييننامه اموال فرهنگی و تاريخی كشور گفت: »بر اين اس//اس برای خروج اشياء فرهنگی و تاريخیاش//ياءدرجه1 بامجوزهياتدولتو اشيایدرجه2 بامجوزسازمانميراثفرهنگیصنايع دستی و گردشگری خارج میشوند.«

او در ادامه به تبصرهای از اين قانون اش//اره ك//رد و گفت: »تا زمانی كه اش//ياء فرهنگی و تاريخی مورد طبقهبندی و ارزش قرار نگرفتهاند، برای خروج از كش//ور حكم اش//ياء درجه 2 را دارند كه بسياری از نمايشگاهها چنين وضعی داش//تند و با حكم فرهنگی خارج شدند و اين قانونی است.«

كارگر در ادامه بي//ان كرد: »مصوبه هيات دولت بايد آييننامه طبقهبندی شده اشياء را به سازمانميراثفرهنگیتحويلدهد.باقویترين و آگاهترين گروهها قراردادی تنظيم شد و اين عزيزان به مدت دو سال با گروههای مجرب اين آييننامههارانوشتند.«

او با بيان اينكه اش//ياء فرهنگی و تاريخی ميراث ايران اس//ت و درجهبندی ندارند گفت: »اشياءموزهایدرفرمهایمخصوصومطالعاتی هستند و به نظرم اشياء بايد به عنوان درجه 1 قلمدادشوند،چراكهاشياءدرجه2 بههيچعنوان مفهوم ندارد.«

او با اش//اره به اينكه در تمام دنيا روس//ای موزهه//ا تصميمگيری میكنند، بي//ان كرد: »خيلی دولتزده هستيم و بايد همه كارها به دولت منتهی شود؛ وقتی رييس موزه ملی امضا میكندباالترينشانرادارد.اينهاحساسيتهای جوامعتوسعهنيافتهاست.«

او با اش//اره به نمايش//گاه »هفت هزار سال هنر ايران« در ايتاليا گفت: »آقای خرازی، وزير اسبق امور خارجه به دليل اينكه سالهای سال نماينده ايران در سازمان ملل و نماينده موزه و س//فير ايران بود اما موزه ملی را نديده، از من عذرخواهی كردند.«

مدي//ر ادارهكل موزهها با بيان اينكه طرف آلمانیبابتفروشبليتهایايننمايشگاهمبلغ 600 ميليونتومانبهماپرداختكرده،گفت:»با آغاز برگزاری اين نمايشگاه، در ورودی فرودگاه فرانكفورت،متروهاوشهربن،بيلبوردهایبزرگی چون »ايران تمدنی كهن است« و »هفت هزار سال هنر ايران« را میبينيم.«

او اضافه كرد: »جامعه بايد از تمام كسانی كه سهسالترسومسايلراتحملكردند،قدردانی كند. تمام البیها از طريق كانون يهوديان آلمان بهماگفتندكهچرابهسراغآلمانرفتيد؟روزنامه »آبزرور« نيز تيتری با عنوان »ايران كش//وری تمدنزا اس//ت كه غرب نياز به گفتوگو با آن دارد و بايد برای حل مش//كالتمان به مذاكره بپردازيم«منتشركرد.«

كارگر در ادامه افزود: »در مس//يری حركت میكنيم كه اين اعتبارات را از دنيا بگيريم. البی جهانی برای پر كردن فضای دنيا عليه ايران در منطقه مداخله میكند كه نوای جديد به گوش میرسد كه ايران، تمدن كهن؛ اين يك فرصت است و ما بايد اين اتفاقات را جشن بگيريم.«

او با بيان اينكه مردم جهان و افكار عمومی با شعارهای سياسی تحت تاثير قرار نمیگيرند، گفت: »زمانی كه منشور كوروش وجود داشته يا در دوره هخامنشی زن حقوقش با مرد برابری داشتهاست،يعنیدرجامعهایزندگیمیكنيم 2500هك سالپيشازتفكرامروزیجلوتربوده و اين لوح را نمیتوان تكذيب كرد.«

كارگر گفت: »بايد اقوام، فرهنگ و موسيقی ايران معرفی شوند. موسيقی بخشی از فرهنگ اين تمدن اس//ت. امروز ق//درت افكار عمومی دنياست و هر كشوری كه بتواند افكار جهانی را جذب كند، قدرتمندترين است. افكار عمومی را به نفع ايران میسازيم.«

كارگر بابياناينكهاينبهترينجهادفرهنگی است كه انجام میدهيم، گفت: »تمام اشيا در زمان بازگشت طبق اسناد مطابقت داده شده و با تاييد گمرك وارد میشوند. از نظر ضوابط نيز با بهترين شكل بستهبندی و با هواپيماهای اختصاصی جابهجا میشوند كه از زمان انتقال از موزه ملی تا زمان برگش//ت ش//امل گارانتی میش//ود.« او اضافه كرد: »موزهها برای رش//د اقتصادی، وح//دت ملی و عمومی و نيز ايجاد همدلی اقوام بايد فعال شوند.«

افزایشتعدادگردشگر،هدفبرگزاری نمایشگاه

ش//وش- تخت جمشيد و مطالعات تطبيقی آن با راه دوران ساسانی و اسالمی اين مسير« به شناسايی بخشی از يك جاده سنگفرش باستانی در تنگه معروف »بوالحيات« در استان فارس منجر شد.

اس//ماعيل يغمايی، سرپرست فصل س//وم برنامه »شناخت راهشاهی هخامنشی شوش-تخت جمشيد و مطالعات تطبيقی آن با راه دوران ساس//انی و اسالمی اين مسير« بيان كرد: »اين برنامه كه اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود، به مراحل پايانی خود رسيد. اين جاده سنگفرش- كه امروزه بقايای آن بيش از يك كيلومتر درازا دارد - دشت ارژن را در محدوده كوه پهن به گذرگاه »ابوالحيات« پيوند میداده است.«

اين باستانش//ناس گفت: »جاده س//نگفرش باستانی تنگ ابوالحي//ات از بقايايی اس//ت كه معماری و مهندس//ی راههای كهن ايران را نش//ان میدهد و به س//بب آنكه هنوز درباره اين راهها مطالعات درخ//وری انجام نگرفته ضرورت حفاظت از آن دوچندان میشود.«

به گفته او، گذرگاه »بوالحيات« معبری باستانی است كه در دوران ساسانی و اسالمی همواره مورد توجه و استفاده بوده اما بقايای باستان شناختی راه در آن به دست نيامده بود.

يغمايیبااشارهبهاينكهاينجادهسنگفرشباستانیرویدامنه جنوب غربی كوه پهن با استفاده از الشه و تخته سنگ ساخته شده است، بيان كرد: »پهنای راه در طول مسير كم وبيش حدود دو متر است.«او در باره ويژگیهای اين جاده گفت: »قسمتهای زيادی از اين جاده باستانی سالم مانده، اما بخشهايی از آن نيز در اثر فرس//ايش ناشی از عوامل طبيعی نابود شده و در حاشيه يا لبه بيرونی آن سنگفرش بقايای جان پناهی به ارتفاع نيم متر ايجاد شده بوده است. به منظور مهار شيب طبيعی كوه در فواصل معينی پلههايی ساخته شده بود كه موجب آسانی رفت وآمد در آن میشده است.« براس//اس اين گزارش، برنامه »شناخت راه هخامنشی شوش- تخت جمشيد و راه دوران ساسانی و اسالمی اين مسير« كه با همكاری اسماعيل يغمايی، محمدتقی عطائی و شهرام زارع صورت می گيرد با مجوز رياست پژوهشگاه ميراث فرهنگی در دست انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.